ເຂດແດງເຂດເຫລືອງທີ່ເມືອງສຸຂຸມາແຂວງຈຳປາສັກ

ເມືອງສຸຂຸມາ ແຂວງຈຳປາສັກ ກຳນົດບ້ານເຂດແດງແລະບ້ານເຂດເຫລືອງ