ນໍາໃຊ້ມາດ ຕ ະ ການຢ່າງເດັດ ຂ າ ດ ຕໍ່ ຜູ້ ລ ະ ເ ມີ ດ ເວລາ 21:00 ໂມງ – 5:00 ໂມງ

ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 21:00 ໂມງ – 5:00 ໂມງ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຈະລາຈອນ ນໍາໃຊ້ມາດ ຕ ະ ການຢ່າງເດັດ ຂ າ ດ ຕໍ່ ຜູ້ ລ ະ ເ ມີ ດ ພັທ ທອງສະຫວັນ ນາມວົງ ຮອງຫົວ ໜ້ າ ພ ະ ແນກ ຕໍ າ ຫຼວດຈະລາຈອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນວັນທີ 2 ຕຸລາ 2021 ພ ະ ແນກ ຕໍ າ ຫຼວດຈະລາຈອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ສົມທົບກັບ ກໍ າ ລັງຈະລາຈອນ ປກສ 9 ຕົວເມືອງ ສືບຕໍ່ຕັ້ງດ່ານ ກ ວ ດ ກາພາຫະນະສັນຈອນໄປ-ມາ ຕາມທ້ອງຖະໜົນ ໂດຍອີງໃສ່ຄໍາ ສັ່ ງ ເລກທີ 15/ນຍ, ແຈ້ງການເລກທີ 37/ຈນວ ລົງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021 ທີ່ລະບຸວ່າ: ເລີ່ມແຕ່ວັນ 1 – 15 ຕຸລາ 2021 ແມ່ນໃຫ້ ປິ ດ ການສັນຈອນຢູ່ບ້ານຕ່າງໆ ໃນ ນວ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 21:00 ໂມງ – 5:00 ໂມງ ແລະ ຫ້ າ ມ ພາຫະນະສັນຈອນໄປ-ມາຕາມທ້ອງຖະໜົນ; ຍົກເວັ້ນລົດຮັບໃຊ້ວຽກງານການແພດ, ລົດນໍາສົ່ງ ຄົ ນ ເ ຈັ ບ, ລົດ ດັ ບ ເພີງ, ລົດ ກູ້ ໄ ພ, ລົດສ້ອມແປງ ໄ ຟ ຟ້ າ-ນໍ້າປະປາ,

ລົດສື່ມວນ ຊົ ນ, ລົດຄະນະສະເພາະ ກິ ດ, ລົດ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ປະຕິບັດງານ, ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ-ສະບຽງອາຫານ ແລະ ລົດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄະນະສະເພາະ ກິ ດ . ຖ້າ ບຸ ກ ຄົນ ຫຼື ນິຕິ ບຸ ກ ຄົນ ທີ່ລະເມີດມາດ ຕ ະ ການຂອງຄະນະສະເພາະ ກິ ດ ຂັ້ນສູນກາງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຄໍາ ສັ່ ງ ສະບັບນີ້ ທາງ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຈະ ປັ ບ ໃ ໝ ຢ່າງ ເ ຂັ້ ມ ງວດ ແລະ ເດັດ ຂ າ ດ ດັ່ງນີ້: ບຸ ກ ຄົ ນ ລະ ເ ມີ ດ ປັ ບ ໃໝ 3.000.000 ກີບ/ ຄົ ນ /ຄັ້ງ; ນິຕິ ບຸ ກ ຄົ ນ ໃຫ້ ປັ ບ ໃໝ 10.000.000 ກີບ/ ຄົ ນ /ຄັ້ງ. ພະແນກ ຕໍ າ ຫຼວດຈະລາຈອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮຽກຮ້ອງມາຍັງປະຊາ ຊົ ນ ຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນເວລາອອກຈາກບ້ານ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ ກົ ດ ລະບຽບຈະລາຈອນ, ຄໍາສັ່ງ ແລະ ແ ຈ້ ງ ການຂອງຂັ້ນເທີງວາງອອກຢ່າງ ເ ຂັ້ ມ ງວດ ຖ້າບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນກໍ່ໃຫ້ຢູ່ບ້ານ-ເຮືອນ ຈົນກວ່າຈະມີມາດ ຕ ະ ການຜ່ອນຜັນ ເພື່ອ ປ້ ອ ງ ກັນ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ທີ່ພວມ ລ ະ ບ າ ດ ໃນປັດຈຸບັນ.