ຍົກເລີກການຕັ້ງດ່ານຕາມທ້ອງຖະໜົນຍ້ອນການລະບາດຍັງຊົງຕົວ 100 ຫາ 200 ປາຍຄົນຕໍ່ມື້

ທ່ານ ພູວົງ ວົງຄໍາຊາວ ຮອງເຈົ້າຄອງ ຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະ ກິ ດ ເພື່ອ ປ້ ອ ງ ກັນ ຄວບ ຄຸ ມ ແລະ ແກ້ໄຂການ ລ ະ ບ າ ດ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ສໍາ ພ າ ດ ວັນທີ 6 ຕຸລາ 2021 ທີ່ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນວ່າ: ການ ລ ະ ບ າ ດ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -1 9 ຢູ່ຊຸມ ຊົ ນຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນການ ລ ະ ບ າ ດ ໃ ຫ ຍ່ ໃນຊຸມ ຊົ ນ ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປເປັນວົງກວ້າງໃນຫຼາຍບ້ານ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີທັງໝົດ 187 ບ້ານແດງ ຈໍານວນ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຊົງຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 100 ຫາ 200 ປາຍຄົນ ສະເລ່ຍໃນໄລຍະທີ່ ລ ະ ບ າ ດ ແ ຮ ງ ຢູ່ໃນລະດັບ 200 ປາຍຄົນຕໍ່ວັນ ມີ ມື້ ໜຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນສູງສຸດເຖິງ 400 ຄົນ ໝາຍຄວາມວ່າຍັງມີ ລ ະ ບ າ ດ ຢູ່ໃນລະດັບສູງ.​

ຕໍ່ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີມາດ ຕ ະ ການ ໂດຍລວມໄດ້ນໍາໃຊ້ຄໍາ ສັ່ ງ ເລກທີ 016/ນຍ ມາຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຈ້ງການ 037/ຈນວ ຂອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງ ໃນນັ້ນ ເຫັນປະ ຈັ ກ ຕາແມ່ນມາດ ຕ ະ ການລັດການເດີນທາງ ເຊິ່ງໄດ້ຖອນດ່ານຍາມຕ່າງໆຕາມຈຸດທາງຫຼວງອອກ ເຫຼືອແຕ່ເສັ້ນທາງຊາຍແດນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກັບແຂວງຕ່າງໆ ແລ້ວສຸມ ກໍ າ ລັງ ປກສ-ປກຊ ເມືອງ

ແລະ ກຸ່ມ ໄປຊ່ວຍບ້ານ ເພື່ອ ປິ ດ ຫຼື ຈໍາ ກັ ດ ບໍລິເວນສະເພາະຢູ່ໃນເຂດບ້ານແດງ ໜ່ວຍ ຮ່ອມທາງ ແລະ ເຮືອນທີ່ເປັນເຂດແດງ. ສາເຫດທີ່ການ ຍົ ກ ເ ລີ ກ ດ່ານຢູ່ຕາມຖະໜົນຫຼວງ ຍ້ອນເບິ່ງສະຖານະການແລ້ວ ການຈໍາ ກັ ດ ເ ຄັ່ ງ ຄັ ດ ໂດຍໃຊ້ການລັດຕາມຖະໜົນຫົນທາງບໍ່ມີປະສິດທິ ຜົ ນ ເທົ່າໃດ ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາຍັງຮັກສາຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງມາດ ຕ ະ ການ ປ້ ອ ງ ກັນການ ລ ະ ບ າ ດ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ກັບມາດ ຕ ະ ການທາງເສດຖະກິດ ເຊິ່ງພວກເຮົາບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ເສດຖະກິດ ຫຼົ້ ມ ຈົ ມ

ຫຼື ບໍ່ສາມາດເດີນໄປໜ້າໄດ້.​ ພ້ອມນັ້ນ ໃນຄໍາ ສັ່ ງ ເລກທີ 016/ນຍ ພັດມີນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນອະນຸ ຍ າ ດ ໃຫ້ທໍາການຜະລິດ ແລະ ເປີດການບໍລິການທີ່ສໍາຄັນ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານ ສະຖາບັນການເງິນ ໄຟຟ້າ ແລະ ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລົດແລ່ນຕາມທ້ອງຖະໜົນແຕ່ລະມື້ຫຼາຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນສູນລວມ ຕົ ວ ເ ລ ກ ທາງດ້ານການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການສູງ ເມື່ອທຽບໃສ່ແຂວງອື່ນໆ ນອກນັ້ນ ພາຍຫຼັງທີ່ ເ ລີ ກ ການຕັ້ງດ່ານການສັນຈອນເກືອບວ່າປົກກະຕິ

ເພາະເຮົາຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ໄປປະ ຈໍ າ ການ ໄປ ເ ຮັ ດ ການຜະລິດ ການບໍລິການ ແລະ ສ່ວນໂຮງ ຈັ ກ ໂຮງງານ ກໍໄດ້ປະເມີນມາດ ຕ ະ ການປ້ອງກັນການ ລ ະ ບ າ ດ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຖ້າບໍ່ມີຄວາມ ສ່ ຽ ງ ມີມາດ ຕ ະ ການ ປ້ ອ ງ ກັນທີ່ ເ ຂັ້ ມ ງວດ ແມ່ນໃຫ້ເປີດ ທໍ າ ການຜະລິດ. ພ້ອມນັ້ນ ກໍໄດ້ເຮັດສັນ ຍ າ ກັບຜູ້ປະກອບການ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບ ຜິ ດ ຊອບ ຮ່ ວ ມ ຕໍ່ສັງຄົມ ຄ່າພັກ-ເຊົາ ຄ່າ ປິ່ ນ ປົວ ຄ່າອາຫານ ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ມາດ ຕ ະ ການທາງການແພດ ໃນກໍລະນີ ພ ະ ນັກງານຂອງຕົນມີຄວາມ ສ່ ຽ ງ ຫຼື ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ພ ະ ຍາດ.