ໄດ້ເງິນ 6 ລ້ານບາດເລີຍແບ່ງປັນໃຫ້ສ່ຽວຮັກ 3 ລ້ານບາດ

ເຊິ່ງກ່ອນ ມື້ ຫ ວ ຍ ອອກສອງສາວໄດ້ ໂ ອ້ ລົມ ແລະ ເວົ້າກັນວ່າ ຫາກໃຜ ຖື ກ ຫ ວ ຍ ລາງວັນທີ ໜື່ງ ຈະ ແ ບ່ ງ ເງິນໃຫ້ກັນຄົນລະ ເ ຄິ່ ງ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ ຖື ກ ແ ທ້ ໃນງວດ ວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021 ທີ່ ຜ່ າ ນ ມາ ເມື່ອໄດ້ ຮັ ບ ເ ງິ ນ ມາແລ້ວ ທັ້ງຄູ່ກໍ່ໄດ ແ ບ່ ງ ກັນຕາມ ສັ ນ ຍາ ທ່າມກາງ ສ ຽ ງ ຄົນອ້ອມຂ້າງທີ່ຕ່າງກໍ່ພາກັນ ດູ ຖູ ກ ວ່ າ ຈັກໜ້ອຍພວກມັນກໍ່ ຜິ ດ ກັ ນ.

ໂດຍສອງສາວນີ້ ຊື່ ສາວອ໊ອບ ແລະ ສາວ ແ ມ ວ ອາຍຸ 35 ປີທັ້ງຄູ່ເປັນຊາວ ບ້ານນໍ້າສວຍ ອໍາເພີເມືອງ ຈັງຫວັດເລີຍ ປະເທດ ໄ ທ ແຕ່ຍ້ອນເຫັນວ່າເປັນເລື່ອງ ໜ້ າ ຮັກ ແລະ ມິ ດ ຕ ະ ພາບແບບນີ້ມັນຫາ ຍ າ ກ ຈຶ່ງຢາກນໍາມາ ແ ບ່ ງ ປັນໃຫ້ທຸກ ຄົ ນ ຮູ້ນໍາ. ມາຮູ້ຈັກກັບສອງສາວ ສ່ ຽ ວ ຮັກ ທີ່ດວງ ເ ຮັ ງ ໂຊກດີ ຖື ກ ລ າ ງ ວັນທີໜື່ງ ໄດ້ 6 ລ້ານ ບ າ ດ

ເປັນສອງສາວ ສຸ ດ ຊີ້ ຈາກ ເມືອງເລີຍ ທີ່ມີຄວາມ ຈິ ງ ໃ ຈ ແລະ ຄວາມຊື່ ສັ ດ ຕໍ່ກັນ ທ່າມກາງສັງ ຄົ ມ ປັດຈຸບັນທີ່ຫາຄວາມ ຈິ ງ ໃ ຈ ນັ້ນຍາກເຫຼືອເກີນ. ເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆຄັ້ງເຮົາຈະເຫັນຂ່າວເພື່ອນຮັກ ຫັ ກ ຫຼ່ຽມ ໂ ຫ ດ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ເລື່ອງຜົນປະໂຫຍດທາງທຸລະ ກິ ດ ລື ຄວາມ ຮັ ກ ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ແມ້ກະທັ້ງເລື່ອງ ຫ ວ ຍ ຫຼືເລື່ອງ ເ ງິ ນ ຄໍ າ ກໍ່ ຂັ ດ ແ ຍ້ ງ ກັນໄດ້ ແລະ ມັກຈະເປັນ ຂ່ າ ວ

ໃຫ້ເຫັນຢູ່ສະເໝີ ແຕ່ນັ້ນກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເພື່ອນແທ້ຊິ ບໍ່ ມີ ຢູ່ຈິງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ທັງສອງຄົນບໍ່ໄດ້ ສົ ນ ໃ ຈ ຄໍາເວົ້າ ຄົ ນ ອື່ນເລີຍ ພວກເຂົາຍັງ ແ ບ່ ງ ເງິນກັນຕາມ ສັ ນ ຍາ ເຊິ່ງ ຖື ເປັນເລື່ອງດີ ເປັນ ມິ ດ ຕ ະ ພາບລະຫວ່າງໝູ່ທີ່ ໜ້ າ ຮັກຫຼາຍ ແລະ ຫາ ຍ າ ກ ຫຼາຍເຊັ່ນກັນ ກໍ່ຂໍສະແດງຄວາມ ຍິ ນ ດີ ນໍາທັງສອງເດີ້.