ພຽງ 1 ວັນມີ ຜູ້ ລ ະ ເ ມີ ດ 1 ພັນກວ່າ ຄົ ນ

ພຽງແຕ່ 1 ວັນ ພົບເຫັນ ຜູ້ ລ ະ ເ ມີ ດ ແ ຈ້ ງ ການເລກທີ 37/ຈນວ 1 ພັນກວ່າ ຄົ ນ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ພະແນກ ຕໍ າ ຫຼ ວ ດ ຈະລາຈອນ ນວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂດຍປະຕິບັດຕາມ ແ ຈ້ ງ ການເລກທີ 37/ຈນວ ລົງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021, ວ່າດ້ວຍການ ສື ບ ຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມ າ ດ ຕ ະ ການ ປ້ ອ ງ ກັນ, ຄ ວ ບ ຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຕ່ວັນທີ 1 – 15 ຕຸລາ 2021,

ສຸ ມ ກ ຳ ລັງໃສ່ລົງຕັ້ງດ່ານກວດກາພາຫະນະ ສັນຈອນໄປ-ມາຕາມທ້ອງຖະໜົນ, ສະເພາະໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ 2021 ພົບເຫັນນັກ ຂັ ບ ຂີ່ ລ ະ ເ ມີ ດ ຄໍາສັ່ງ ທັງໝົດ 1.007 ຄົ ນ, ຍິ ງ 344 ຄົ ນ. ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຕໍ າ ຫຼວດຈະລາຈອນ ນວ ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ການຕັ້ງດ່ານ ກ ວ ດ ກາພາຫະນະ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ດ່ານ ປ ະ ຕູ ເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ແລະ ຕັ້ງດ່ານ ກ ວ ດ ກາຢູ່ທ້ອງຖະໜົນ ຕາມຂອບ ເ ຂ ດ ຄວາມຮັບ ຜິ ດ ຊອບຂອງຕົນ ວົງໃນ 4 ຕົວເມືອງ 7 ຈຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ

ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 21:00 ໂມງ – 05:00 ໂມງ, ສະເພາະວັນທີ 6 ຕຸລາ 2021 ( ພຽງ 1 ວັນ ) ພົບເຫັນ ຜູ້ ລ ະ ເ ມີ ດ ແ ຈ້ ງ ການເລກທີ 37/ຈນວ ທັງໝົດ 1.007 ຄົ ນ, ຍິ ງ 344 ຄົ ນ ໃນນີ້, ໄດ້ສຶກສາ ອົ ບ ຮົ ມ ກ່າວ ເ ຕື ອ ນ, ພ້ອມທັງ ແນະນໍາໃຫ້ເຂົາ ເ ຈົ້ າ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິ ບັ ດ ຕາມ ຄໍ າ ສັ່ງ, ແ ຈ້ ງ ການຂອງຂັ້ນເທິງວາງອອກຢ່າງ ເ ຂັ້ ມ ງວດ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນຍັງ ຝ່ າ ຝື ນ ຈະນໍາໃຊ້ມາດ ຕ ະ ການ ປັ ບ ໃໝຕາມ ແ ຈ້ ງ ການ ເລກທີ 37/ຈນວ,

ບຸ ກ ຄົ ນ ລະ ເ ມີ ດ ປັ ບ ໃໝ 3.000.000 ກີບ/ຄົ ນ/ຄັ້ງ ແລະ ນິຕິ ບຸ ກ ຄົ ນ ລະ ເ ມີ ດ ຈະ ຖື ກ ປັ ບ ໃໝ 10.000.000 ລ້ານ/ນິຕິ ບຸ ກ ຄົ ນ/ຄັ້ງ. ກ ອ ງ ບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮຽກ ຮ້ ອ ງ ມາຍັງນັກ ຂັ ບ ຂີ່ຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນ ຈົ່ງຊ່ວຍກັນເປັນ ເ ຈົ້ າ ການ ໃນການປະຕິບັດ ຄໍ າ ສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ແລະ ແ ຈ້ ງ ການເລກທີ 37/ຈນວ, ຢ່າງ ເ ຂັ້ ມ ງວດ ຖ້າບໍ່ມີຄວາມ ຈໍ າ ເປັນກໍໃຫ້ຢູ່ ບ້ າ ນ ເພື່ອ ຕ້ າ ນ ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢູ່ ສປປ ລ າ ວ.