ຄຣິບໄວລຸ້ນຈຳນວນ 32 ຄົນລະເມີດແຈ້ງການ 37/ຈນວ

ປກສ ກຸ່ມເພຍວັດ ແກ້ໄຂກຸ່ມໄວລຸ້ນ ຈຳ ນວນ 32 ຄົ ນ ລະທີ່ ເ ມີ ດ ແ ຈ້ ງ ການ 37/ຈນວ ໄດ້ທັນ ເ ຫ ດ ການ ເວລາປະມານ 23:30 ໂມງ ຂອງວັນທີ 4 ຕຸລາ 2021 ປກສ ກຸ່ມເພຍວັດ ສົມທົບກັບ ກ ອ ງ ພັນປ້ອງກັນເຄື່ອນທີ່ ປກສ ນວ ແລະ ກອງບັນຊາການ ປ້ ອ ງ ກັນເຄື່ອນທີ່ ກະຊວງ ປກສ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າແກ້ໄຂກຸ່ມໄວ ລຸ້ ນ ມົ້ ວ ສຸ ມ ເ ສ ບ ຢ າ ເ ສ ບ ຕິ ດ ແລະ ດື່ ມ ເ ຫຼົ້ າ, ເ ບ ຍ ທີ່ ລ ະ ເ ມີ ດ ຕໍ່ ແ ຈ້ ງ ການ 37/ຈນວ ລົງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021 ຢູ່ໂຮງ ແ ຮ ມ ໂ ຄ້ ງ ຄຳ ຈຳນວນ 32 ຄົ ນ, ຍິ ງ 13 ຄົ ນ, ຢຶ ດ ປື ນ ສັ້ ນ 3 ກ ະ ບ ອ ກ ພ້ອມ ລູ ກ ກ ະ ສູ ນ 40 ລູ ກ ແລະ ຢ າ ໄ ອ ຈຳນວນ 14 ຖົ ງ ນ້ ອ ຍ ສ່ົງໃຫ້ ກ ອ ງ ພັນ ປ້ ອ ງ ກັນເຄື່ອນທີ່ ປກສ ນວ ແລະ ກອງບັນຊາການ ປ້ອງກັນເຄືື່ອນທີ່ ກະຊວງ ປກສ ແກ້ໄຂ.

ຜ່ານການ ກ ວ ດ ກ າ ພົບເຫັນມີການ ມົ້ ວ ສຸ ມ ສີ່ງ ເ ສ ບ ຕິ ດ ປະ ເ ພ ດ ຢ າ ໄ ອ ແລະ ດື່ ມ ເ ບ ຍ ຢູ່ 2 ຫ້ອງຄື: ຫ້ອງທີ 1 ພົບເຫັນໄວ ລຸ້ ນ ຈຳນວນ 8 ຄົ ນ, ຍິ ງ 2 ຄົ ນ ພ້ອມຂອງກາງ ຄ ະ ດີ ມີ: ປື ນ ສັ້ ນ 3 ກ ະ ບ ອ ກ, ລູ ກ ກ ະ ສູ ນ 40 ລູ ກ ແລະ ຢ າ ໄ ອ ຈໍານວນ 14 ຖົ ງ ນ້ ອ ຍ, ຫ້ອງທີ 2 ພົບເຫັນໄວ ລຸ້ ນ ຈຳນວນ 24 ຄົ ນ, ຍີ ງ 11 ຄົ ນ, ເປັນ ຄົ ນ ຈີ ນ 13 ຄົ ນ ດື່ ມ ເ ຫຼົ້ າ ເ ບ ຍ ແລະ ມີ ຢ າ ໄ ອ ໄວ້ ຄ ອ ບ ຄອງ ຈຳ ນ ວ ນ 5 ຖົ ງ ນ້ ອ ຍ, ຈິ່ງໄດ້ເຂົ້າ ຄຸ ມ ຕົວພວກກ່ຽວ ແລ້ວນໍາສົ່ງໃຫ້ ກ ອ ງ ພັນ ປ້ ອ ງ ກັນເຄື່ອນທີ່ ປກສ ນວ ແລະ ກອງບັນຊາການ ປ້ ອ ງ ກັນເຄືື່ອນທີ່ ກະຊວງ ປກສ ສ ອ ບ ສວນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ນຳ ຕົ ວ ພວກກ່ຽວໄປ ກັ ກ ກັ ນ ໃຫ້ຄົບ 14 ວັນ ຕາມມາດ ຕ ະ ການ ປ້ ອ ງ ກັນ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ ແລະ ເພື່ອ ກ ວ ດ ຫາ ເ ຊື້ ອ ພ ະ ຍາດ, ຫຼັງຈາກຄົບ ກໍ າ ນົ ດ ຈິ່ງຈະນຳຕົວມາ ດຳ ເ ນີ ນ ຄະດີ ຕາມລະບຽບ ກົ ດ ໝາຍ;

ການ ກັ ກ ຕົວຄັ້ງນີ້ ພວກກ່ຽວຈະໄດ້ຮັບ ຜິ ດ ຊ ອ ບ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການ ກິ ນ ຢູ່ເອງທັງໝົດ ເພາະເປັນການ ກ ະ ທໍ າ ໂດຍເຈດ ຕ ະ ນາ. ກອງບັນຊາການ ປກສ ນວ ຮຽກ ຮ້ ອ ງ ມາຍັງ ເ ຈົ້ າ ຂອງ ກິ ດ ຈ ະ ການ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະ ກິ ດ ຕ່າງໆ ແລະ ທຸກຄົນໃນ ສັ ງ ຄົ ມ ໃຫ້ ເ ຂັ້ ມ ງ ວ ດ ປະຕິບັດມາດ ຕ ະ ການ ປ້ ອ ງ ກັນ, ຄວບ ຄຸ້ ມ ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ພ ະ ຍາດ ຖ້າ ພົ ບ ເຫັນ ເ ຈົ້ າ ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະ ກິ ດ ຍັງ ເ ມີ ນ ເສີຍ, ປະມາດ ຂ າ ດ ສ ະ ຕິ, ບໍ່ເຄົາ ລົ ບ ກົ ດ ໝ າ ຍ, ຄໍ າ ສັ່ ງ ແລະ ແ ຈ້ ງ ການ ໃນການຄວບ ຄຸ້ ມ ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ພ ະ ຍາດ ຈະ ຖື ກ ນໍາໃຊ້ມາດ ຕ ະ ການ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ ຍົ ກ ເ ວັ້ ນ, ສ່ວນ ຜູ້ ໄປ ມົ້ ວ ສຸ ມ, ຊຸ ມ ແຊວ ຫຼື ກ ະ ທໍ າ ຜິ ດ ກົ ດ ໝ າ ຍ ກໍ ຖື ກ ນຳຕົວໄປ ກັ ກ ກັ ນ ພ້ອມທັງຮັບ ຜິ ດ ຊອບໃນການໃຊ້ ຈ່ າ ຍ, ຢູ່ກິນ ພັ ກ ເຊົາ ແລະ ປິ່ ນ ປົ ວ ດ້ວຍຕົນເອງ ຖ້າ ພົ ບ ເຫັນຫົວໜ່ວຍທຸລະ ກິ ດ ໃດ ຍັງລະ ເ ມີ ດ ຕໍ່ ແ ຈ້ ງ ການ, ຄໍ າ ສັ່ ງ ສາ ມ າ ດ ແ ຈ້ ງ ມາເບີ ວ໋ ອ ດ ແ ອ ບ 020: 28879 9774 ຫຼື ທາງ ເ ຟັ ສ ບຸ ກ ປກສ ນວ.