ກຽມປິດຂົວນ້ຳແຈ້ງ 4 ເດືອນເພື່ອສ້ອມແປງຄືນໃໝ່

ອີງຕາມໜັງສືສະເໜີຂອງ ຄກ.13ໜ. ກຽມປິດຂົວນ້ຳແຈ້ງ 4 ເດືອນເພື່ອສ້ອມແປງຄືນໃໝ່
ໂດຍໃຫ້ຫຼີກຫຼ່ຽງໄປໃຊ້ 3 ທາງຄື:
1. ທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ
2. ທາງໂພນໂຮງ-ປາກແຈ້ງ-ນາໂພ-ໂພນສະຫວ່າງ(ທາງ13ເໜືອ)

3. ທາງເລກ10 ບ້ານເກີນອອກນະຄອນຫຼວງ
ເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ວັນທີ 10/07/-10/2021.
*ໝາຍເຫດ: ບໍ່ມີທາງເວັ້ນ