ຮັບຊື້ມັນຕົ້ນດິບລາຄາ 920.000 ກີບ/ໂຕ່ນ

ແຈ້ງການ ເຖິິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ບໍລິດ ສັ ດ ລາວທີທີແອວ ເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ່ 5/12/2021 ແມ່ນທາງໂຮງງານລາວ ທີທີແອວຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໂນນສົມບູນ ເມືອງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຮັບຊື້ມັນຕົ້ນດິບ ລາຄາ 920.000 ກີບ/ໂ ຕ່ ນ ສິ ຖິ້ ມ ນາປະໄຮ່ ໄປເຮັດສວນມັນຕົ້ນກ່ອນເດີ “ປີນີ້ ມັນຕົ້ນເປັນລາຄາ”