ມີຫຼາຍກວ່າ 740 ບໍລິ ສັ ດ ລົງທຶນຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ເດືອນ ພ ະ ຈິກ 2021 ມີກວ່າ 740 ບໍລິ ສັ ດ ລົງທຶນຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຂອງ ສ ປປ ລາວ