ມີແມ່ຍີງຄົນໜື່ງດຶງສາຍໄຟທີ່ຕົກລົງຕັນທາງຂື້ນ

ໃນຂະນະທີ່ຫລາຍໆຄົນເອົາເລື່ອງເພດເລື່ອງຜູ້ຍິງ ມາເວົ້າຫລິ້ນຈົນເປັນປະເດັນ ກໍມີສຸພາບສະຕີທ່ານຫນຶ່ງ ຍອມເສຍເວລາ ພ້ອມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມບໍ່ປອດໄພຂອງຕົນເອງ ເພື່ອສ່ວນລວມ ດຶງສາຍສຳມະປິທີ່ເຕື່ອຍຕົກຕັນລົດ ຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາທ່ານສຸພາບບຸລຸດໄດ້ເດີນທາງຜ່ານໄປໄດ້ ພິກັດ ໄຟແດງສະຖານທູດຝຣັ່ງໃນຕອນແລງ ວັນທີ 9 ມິຖຸນາ 2021 ນວຈ ຂໍຊົມເຊີຍໃນຄວາມກ້າຫານຂອງຜູ້ຍິງຄົນນີ້ ເພດຍິງເປັນເພດແມ່ ເພດທີ່ເບິ່ງຄືອ່ອນແອ ແຕ່ພວກເຂົາມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ກ້າຫານ.

Facebook Comments Box

Similar Posts