ແມ່ຕູ້ເຊັນສັນຍາຂໍ ລົ ບ ລ້ າ ງ ຄຳ ຕັ ດ ສິ ນ ຂອງສານ

ວັນທີ 9/9/2021 ເວລາ 13:30 ໂມງ. ຈາກເຟສບຸກ Phomsoupha & Son Law ໄດ້ໂພສວ່າ “ແມ່ຕູ້ ບົວຊ້ອຍ ພົມສະຫວັດ ໄດ້ເຊັນສັນຍາບໍລິການດ້ານ ກົ ດ ໝ າ ຍ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ກົ ດ ໝ າ ຍ ພົມສຸພາແອນຊັນ ຈຳກັດ ເປັນ ທ ະ ນ າ ຍ ຄ ວ າ ມ ໃນການ

ຕໍ່ ສູ້ ຄ ະ ດີ ຂອງແມ່ຕູ້ເອງ. ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ພວກເຮົາ Phomsoupha & Son Law ຈະດຳເນີນການໂດຍອີງໃສ່ ສິ ດ ຕາມ ກົ ດ ໝ າ ຍ ຂອງແມ່ຕູ້ ໃນການຂໍ ລົ ບ ລ້ າ ງ ຄຳ ຕັ ດ ສິ ນ ຂອງສານຂັ້ນອຸທອນ ໄປຫາ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ”