ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ເກືອບໝົດໂຮງຮຽນທີ່ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ

ດັ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນຮັບຮູ້ກັນແລ້ວ ວ່າສະພາບການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢູ່ປະເທດ ໄ ທ ໃນຕອນນີ້ແມ່ນຍັງ ໜັ ກ ໜ່ ວ ງ ແຕ່ລະວັນມີ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ນັບໝື່ນຄົນ ແລະ ມີ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທຸກມື້. ຫຼ້າສຸດ, ຢູ່ ແຂວງໜອງຄາຍ ເຊິ່ງເປັນເຂດແດນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບປະເທດ ເ ຮົ າ ມີ ຂ່ າ ວ ໃ ຫ ຍ່

ໃນຊ່ວງວັນທີ 6 ກັນຍາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ວ່າພົບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໃນໂຮງຮຽນແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ມີທັງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ເຖິງ 353 ຄົນ, ເຊິ່ງຖືເປັນຈໍານວນທີ່ຫຼາຍ ແລະ ເອີ້ນກໍລະນີນີ້ວ່າ ຄລາສເຕີ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຂໍສົ່ງກໍາລັງໃຈໃຫ້ ພີ່ ນ້ ອ ງ ທາງ ແຂວງໜອງຄາຍ ຜ່ານ ວິ ກິ ດ ນີ້ໄປພ້ອມກັນເດີ້.

Facebook Comments Box

Similar Posts