ຄົນທີ່ມັກເລົ່າເລື່ອງ ບັ ນ ຫ າ ສ່ ວ ນ ໂ ຕ ໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງສຸດທ້າຍຈະ ຖື ກ ປ ະ ຖີ້ ມ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງ ບໍ່ ຄ ວ ນ ເ ລົ່ າ ບັນຫາ ສ່ ວ ນ ໂ ຕ ໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ ເພາະ 80% ບໍ່ໄດ້ສົນໃຈອີກ 20% ຍິນດີທີ່ເຈົ້າມີມັນ ການມີໃຜຈັກຄົນຮັບເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ແຕ່ຄົງບໍ່ດີຖ້າຫາກເລົ່າບັນຫາ ສ່ ວ ນ ໂ ຕ ໃຫ້ໃຜຕໍໃຜ ຟັ ງ ຕ ະ ຫຼ ອ ດ ແລະເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຈະຄິດວ່າຄົນອື່ນຈະສົນໃຈ ແ ຕ່ ຄ ວ າ ມ ຈິ ງ ທີ່ ເ ຈັ ບ ປ ວ ດ ຄື ເຂົາກໍອາດຈະ ບໍ່ ສົ ນ ໃ ຈ ແລະນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ເຈົ້າຄວນຄິດແລ້ວຄິດອີກເວລາຈະເລົ່າເລື່ອງ ສ່ ວ ນ ໂ ຕ ສຸດໆ

1. ຄົນອື່ນກໍມີບັນຫາເຮົາຄິດວ່າເຮົາມີບັນຫາຢູ່ ຄົ ນ ດ ຽ ວ ແທ້ຈິ່ງຄືທຸກຄົນລ້ວນມີ ບັ ນ ຫ າ ຂອງ ໂ ຕ ເ ອ ງ ພຽງແຕ່ ລ າ ວ ອາດຈະ ບໍ່ ໄ ດ້ ເ ວົ້ າ ອ ອ ກ ມ າ ດັ່ງນັ້ນກ່ອນຈະ ເ ລົ່ າ ລອງຖອຍອອກມາເບິ່ງ ລ າ ວ ກໍອາດຈະມີເລື່ອງ ທຸ ກ ໃ ຈ ຄືກັນ

2. ລ າ ວ ກໍອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຊ່ວຍ ແ ກ້ ແ ນ ວ ໃ ດ ເຊັ່ນບັນຫາສາມີ, ພັນລະຍາ, ບັນຫາ ຄ ວ າ ມ ຮັ ກ ຢ່າລືມວ່າຄົນທີ່ເຮົາໄປ ເ ລົ່ າ ເຂົາອາດຈະບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ຈະຊ່ວຍ ແ ກ້ ໄ ຂ ອີ ຫ ຍັ ງ ໄດ້

3. ລ າ ວ ອາດຈະມີເລື່ອງອື່ນທີ່ຕ້ອງເຮັດກ່ອນຈະໂທຫາໃຜແລ້ວ ເ ວົ້ າ ຢ່າງດຽວ ບໍ່ ຢຸ ດ ລອງຖາມ ລ າ ວ ກ່ອນວ່າ ລ າ ວ ເຮັດຫຍັງຢູ່ ຫຼື ບໍ່

4. ເຮົາອາດຈະ ຖື ກ ຕັ ດ ສິ ນ ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນ ຈ ະ ເ ຫັ ນ ໃ ຈ ຫຼື ເຂົ້າໃຈເຮົາໄປທຸກເລື່ອງ ແລະ ການເປີດເຜີຍ ບັ ນ ຫ າ ສ່ ວ ນ ໂ ຕ ຫຼາຍໆ ກໍອາດຈະລົງເອີ້ຍດ້ວຍການ ຖື ກ ເບິ່ງວ່າເຮົາ ອ່ ອ ນ ແ ອ ເຊິ່ງອາດມີ ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ຕໍ່ເລື່ອງອື່ນຕາມມາໄດ້

ດັ່ງນັ້ນ ເລືອກປຶກສາຄົນທີ່“ ຖື ກ ຕ້ ອ ງ ” ແ ທ້ ໆ ຫຼືຖ້າບໍ່ແນ່ໃຈກໍ ອົ ດ ກັ້ ນ ໄວ້ດີກວ່າ