ຕັ້ງວົງດື່ມ ເ ບ ຍ ສຸດທ້າຍ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ມາ ຈັ ບ ໄປ

ວັນທີ 7/9/2021 ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເ ຕື ອ ນ ບໍ່ ຟັ ງ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ເພີ່ນ ເ ຮັ ດ ແ ທ້ ທຳຈິງເດີ ຂໍໃຫ້ ຢຸ ດ ງົ ດ ກ່ ອ ນ ໃຜ ລ ະ ເ ມີ ດບໍ່ປະຕິບັດ ຖື ກ ປັ ບ ໄ ໝ ພ້ອມເຮັດບົດບັນທຶກ ກັ ກ ໂ ຕ ພ້ອມ ເ ສ ຍ ເງິນ ອີກ ແບບ ກຸ່ ມ ວົ ງ ດື່ ມ ເ ບ ຍ ລາຍນີ້