ຈົ່ງໃຊ້ໄຮ່ນາຮົ່ວສວນເຮັດຖຽງນາໃນການກັກຕົວສຳລັບຄອບຄົວ

ປັດຈຸບັນ ການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນຊຸມຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ຍັງມີການລາຍງານຕໍ່ເນື່ອງໃນແຕ່ລະວັນ ຈາກບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ຈໍານວນ ຄົ ນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນ ຊຸ ມ ຊົນ ປະ ມານ 200 ຄົ ນ ຕໍ່ວັນ, ເຊິ່ງເປັນຕົວເລກທີ່ຍັງສູງຫລາຍ ແລະ ໜ້າເປັນຫ່ວງ.

ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ, ລັດ ຖະບານໄດ້ຖືເອົາ 3 ມາດ ຕ ະ ການພື້ນຖານ ໃນການກໍານົດມາດ ຕ ະ ການຕ່າງໆ ໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ແລະ ມາດ ຕ ະ ການແກ້ໄຂ ຜົ ນ ກະທົບຂອງ ພ ະ ຍາດດັ່ງກ່າວ ຄື:

ມາດ ຕ ະ ການດ້ານການແພດ ກໍຄືການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9; ມາດ ຕ ະ ການດ້ານບໍລິຫານ ກໍຄືການປິດເມືອງ, ປິດປະເທດ ແລະ ມາດ ຕ ະ ການດ້ານເສດຖະກິດ ກໍຄື ນະໂຍບາຍດ້ານອຸດໜູນ ແ ຮ ງ ງານ, ການຜ່ອນຜັນການຊໍາລະ ໜີ້ ກູ້ ຢື ມ, ທ່ານ ພັນຄຳ ວິ ພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວບາງຕອນໃນການພົບປະສື່ມວນຊົນ ທົ່ວປະເທດ ຜ່ານລະບົບທາງໄກ ໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ 2021 ຜ່ານມານີ້.

ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດຖະບານໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ-ວິໄຈ ເພື່ອກໍານົດມາດ ຕ ະ ການທີ່ມີການສົມດຸນ, ກົມກຽວກັນ, ຊຸກຍູ້ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງ 3 ມາດ ຕ ະ ການພື້ນຖານ ອອກມາເປັນມາດ ຕ ະ ການທີ່ຕ້ອງເພີ່ມທະວີ ແລະ ມາດ ຕ ະ ການຜ່ອນຜັນ ໃນ ແ ຈ້ ງ ການຂອງລັດຖະບານ ກໍຄື ຄະນະສະເພາະ ກິ ດ ແຕ່ລະຂັ້ນ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວ.

ລວມທັງຊາວຕ່າງດ້າວທີ່ອາໄສຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ໃຫ້ປະຊາຊົນມີການຫັນປ່ຽນວິຖີດຳລົງຊີວິດປົກ ກະຕິແບບໃໝ່, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຈຸດພິເສດຂອງປະເທດເຮົາໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຖອດ ຖ ອ ນ ບົດຮຽນ, ຜົນສໍາ ເ ລັ ດ ຂອງປະເທດເພື່ອນມິດຢ່າງມີການເລືອກເຟັ້ນ ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດເຮົາ. ສ່ວນການ ສັ ກ ວັ ກ ຊິນ, ລັດຖະບານ ໄດ້ອີງໃສ່ຫລັກການທາງການແພດ ກໍຄື ລະບຽບຫລັກການໃນການ ສັ ກ ວັ ກ ຊິນ ປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມ ສະເໝີພາບ, ບໍ່ມີການຈຳແນກຊົນຊັ້ນວັນນະ, ຍີ່ຫໍ້ ວັ ກ ຊິ ນ ແລະ ສັ ກ ໃຫ້ປະຊາຊົນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.ຖ້າຫາກວ່າສູນ ປິ່ ນ ປົວ ຫລື ສູນ ກັ ກ ກັນ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນລົ້ນ, ເຊິ່ງລັດຖະບານກໍໄດ້ມີແຜນຮອງຮັບໄວ້ແລ້ວ ເປັນຕົ້ນ.

ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດ ຕ ະ ການປ້ອງກັນ ໂດຍ ພ ະ ຍາ ຍາມສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ມັນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຮ້ າ ຍ ແ ຮ ງ ໄປກວ່ານີ້. ພ້ອມກັນນີ້, ປະຊາຊົນ, ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ທຸກພາກ ສ່ວນຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ, ການປິດລ້ອມວົງຈອນ ທີ່ເປັນສະຖານທີ່ຂອງການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຈຳນວນ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃໝ່ຄ່ອຍຫລຸດລົງ, ສ່ວນ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ເກົ່າ ກໍແມ່ນໄດ້ຮັບການ ປິ່ ນ ປົວດີ, ເຊິ່ງມັນເປັນມາດ ຕ ະ ການທີສຳຄັນອັນໜຶ່ງ.

ນອກຈາກນີ້, ການ ຊ່ ວ ຍ ເຫລືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍສະເພາະ ແຜນການສະເລ່ຍຂອງການ ລ ະ ບ າ ດ ຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ຖ້າທ້ອງຖິ່ນໃດມີການ ລ ະ ບ າ ດ ບໍ່ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ກໍຕ້ອງສຸມມາຊ່ວຍ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ເປັນ ໜັ ກ ເປັນຕົ້ນ ອຸປະກອນການແພດ, ຕຽງນອນ ຄົ ນ ເ ຈັ ບ ລວມທັງແພດໝໍຕ່າງໆ ແລະ ການ ສັ ກ ວັ ກ ຊິນຢ່າງເປັນລະບົບ ກໍຈະ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ຄວາມ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ຂອງອາການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ບໍ່ເຖິງຂັ້ນ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ, ບໍ່ ເ ຈັ ບ ແ ຮ ງ ແລະ ການ ເ ສ ຍ ຊີວິດກໍຈະມີຈຳນວນໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຖ້າປະຊາຊົນ, ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ທຸກພາກສ່ວນມີສ່ວນ ຮ່ ວ ມ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງຈຸດພິເສດຂອງບ້ານເຮົານຳ,

ໂດຍລະດົມໃຫ້ປະ ຊາຊົນ ສ້າງຖານ ກັ ກ ກັນດ້ວຍຕົນເອງຕື່ມຖ້າຈຳເປັນ, ຄອບຄົວໃດມີສວນ, ມີຖຽງໄຮ່ ຖຽງນາ ຖ້າສະມະຊິກຄອບຄົວຕົນເອງ ຕິ ດ ກໍໄປ ກັ ກ ກັນຕົວ ຢູ່ຖຽງໄຮ່ຖຽງນາ ແລະ ຢູ່ສວນນັ້ນ, ໂດຍມີການຂຶ້ນທະບຽນຢ່າງເປັນລະບົບກັບ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ການແພດ, ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຕ ຳ ຫລວດ ເພື່ອ ຕິ ດ ຕາມກວດກາ, ການໃຫ້ ຢຸ ກ ຢ າ, ສ່ວນຄອບຄົວ ກໍຮັບ ຜິ ດ ຊອບທາງດ້ານການກິນຢູ່, ເຊິ່ງຫລາຍປະເທດກໍ ເ ຮັ ດ ແນວນັ້ນ, ເຊິ່ງສິ່ງນີ້ແມ່ນການມີສ່ວນ ຮ່ ວ ມ ຂອງປະຊາຊົນ.

ໂອກາດດຽວກັນນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ ຍັງໄດ້ຝາກສອງຄຳຖາມເພື່ອຖາມທຸກຄົນວ່າ: ເຮົາຈະ ເ ຮັ ດ ຫຍັງເພື່ອປະເທດຊາດໄດ້ ເຮົາຈະ ເ ຮັ ດ ຫຍັງ ໃນການປະກອບສ່ວນຜົນປະໂຫຍດ ເພື່ອສ່ວນລວມໄດ້ ແລະ ຄຳຖາມທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນເອົາມາເວົ້າ ກໍຄື ເຮົາຊິໄດ້ຫຍັງຈາກລັດຖະບານ ແລະ ລັດຖະບານຈະ ຊ່ ວ ຍ ຫຍັງໃຫ້ເຮົາໄດ້ແດ່. ສະນັ້ນ, ຕົນເອງຕ້ອງກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ປະກອບສ່ວນເພື່ອປະເທດຊາດ.

ດັ່ງຄຳສຸພາສິດທີ່ ວ່າ: ໄມ້ລຳດຽວລ້ອມຮົ້ວບໍ່ໄຂ່ວ ປະຊາຊົນບໍ່ພ້ອມສ້າງບ້ານບໍ່ເຮືອງ. ເຖິງວ່າເຮົາຈະ ເ ກັ່ ງ ປານໃດກໍຕາມ ຖ້າຫາກວ່າປະຊາຊົນບໍ່ມີສ່ວນ ຮ່ ວ ມ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງກໍຈະບໍ່ ສຳ ເ ລັ ດ ໄດ້.