ໄວລຸ້ນຈຳນວນ 6 ຄົ ນ ຊຸ ມ ແ ຊ ວ ເ ຫຼົ້ າ ເ ບ ຍ ປັ ບໃໝ 600,000 ກີ ບ

ພົນລະເມືອງດີ ແ ຈ້ ງ ຂໍ້ມູນ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ນຳໃຊ້ ມ າ ດ ຕ ະ ການ ປັ ບ ໃໝຕໍ່ຜູ້ ຊຸ ມ ແ ຊ ວ ເວລາ 22:00 ໂມງ ປກສ ກຸ່ມ ສີວິໄລ ໄດ້ຮັບ ແ ຈ້ ງ ຂໍ້ມູນຈາກພົນລະເມືອງດີວ່າ: ມີການຕັ້ງ ວົ ງ ຊຸ ມ ແຊວ ເ ຫຼົ້ າ – ເ ບ ຍ, ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຈຶ່ງໄດ້ສົມທົບກັບ ອຳ ນ າ ດ ການປົກຄອງບ້ານລົງ ກ ວ ດ ກາພົບເຫັນໄວ ລຸ້ ນ ຈຳນວນ 6 ຄົ ນ ຍິ ງ 4 ຄົ ນ ຢູ່ຫ້ອງແຖວເຂດ ບ້ານຊ້າງຄູ້ ເມືອງໄຊທານີ ນວ ຈຶ່ງໄດ້ເຊີນພວກກ່ຽວມາຫ້ອງການບ້ານ ເພື່ອສຶກສາ ອົ ບ ຮົມກ່າວ ເ ຕື ອ ນ ແລະ ປັ ບ ໃໝ 100,000 ກີ ບ/ຄົ ນ ລວມເປັນເງິນ 600,000 ກີ ບ.

ກ ອ ງ ບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮຽກ ຮ້ ອ ງ ມາຍັງ ເ ຈົ້ າ ຂອງ ກິ ດ ຈ ະ ການ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະ ກິ ດ ຕ່າງໆ ໃຫ້ເປັນ ເ ຈົ້ າ ການໃນການ ປ້ ອ ງ ກັນ, ສະ ກັ ດ ກັ້້ ນ, ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢ່າງ ເ ຂັ້ ມ ງວດ ຖ້າເມີນ ເ ສີ ຍ ປ່ອຍໃຫ້ ເ ຄ ຫ າ ສ ະ ຖານຂອງຕົນ ເປັນບ່ອນ ຊຸ ມ ແຊວ ເ ຫຼົ້ າ ເ ບ ຍ ທີ່ເປັນສາ ເ ຫ ດ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -1 9 ຂະຫຍາຍອອກສູ່ວົງກວ້າງ ຖ້າ ລ ະ ເ ມີ ດ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ກ ວ ດ ພົບຈະ ດຳ  ເນີນຕາມ ກົ ດ ໝາຍຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັນ ຮຽກ ຮ້ ອ ງ ສັງຄົມຖ້າພົບເຫັນການ ລ ະ ເ ມີ ດ ລາຍງານມາເບີ ວ ອ ດ ແ ອັ ບ ປກສ ນວ 020 28899774.