ລາຍລະອຽດ ຄົ ນ ທີ່ ເ ສ ຍ ຊີວິດຈາກ ໂ ຄ ວິ ດ ມື້ ວານ ນີ້

ຂໍ້ມູນ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ​ໃໝ່​ 2 ຄົ ນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 9 ຕຸລາ 2021

+ ຜູ້ທີ່ 1 ເ ພ ດ ຊາຍ, ອາຍຸ 80 ປີ, ອາຊີບ: ຜູ້ເຖົ້າ, ບ້ານໂພນສະຫວັນ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີ ພ ະ ຍາດປະຈໍາໂຕ ຄື ຄວາມດັນ ເ ລື ອ ດ ສູ ງ ແລະ ເປັນ ອໍ າ ມ ະ ພາດ. ຜ່ານມາບໍ່ໄດ້ຮັບການ ສັ ກ ວັ ກ ຊີ ນ ກັນ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 (ລູ ກ ຊາຍ ແລະ ລູ ກ ໃ ພ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ). ວັນທີ 1 ຕຸລາ 2021 ຜູ່ກ່ຽວມີອາການ ໄ ອ ແລະ ຫາຍ ໃ ຈ ຝື ດ, ວັນທີ 6 ຕຸລາ 2021 ຜູ້ກ່ຽວ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ຈຶ່ງໄດ້ໄປເກັບຕົວຢ່າງ ກ ວ ດ ແລະ ຜົນ ກ ວ ດ ພົ ບ ເ ຊື້ ອ ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ 2021 ໃນ ມື້ ດ ຽ ວ ກັນ ທີມງານໄດ້ໂທແຈ້ງ ຜົ ນ ກ ວ ດ ແລະ ປະສານ ພົ ວ ພັນ ລົ ດ ແຕ່ ຄົ ນ ເ ຈັ ບ ໄດ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ລົງຢູ່ບ້ານ ໃນເວລາ 16:00 ໂມງ.

+ ຜູ້ທີ 2 ເ ພ ດ ຊາຍ, ອາຍຸ 58 ປີ, ອາຊີບ: ຂາຍດິນຊ໋ອກ ເ ຮັ ດ ເສົາ, ບ້ານທ່າແຂກ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີ ພ ະ ຍາດປະຈໍາໂຕ: ໄ ຂ່ ຫຼັງ ຊຸ ດ ໂຊມ. ຜ່ານມາບໍ່ໄດ້ຮັບການ ສັ ກ ວັ ກ ຊີ ນ ກັນ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ (ພັນລະຍາ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ). ວັນທີ 8 ຕຸລາ 2021: ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ໃຜຟອກ ໃ ຂ່ ຫຼັ ງ ໃນຕອນທ່ຽງ, ພາຍຫຼັງຟອກແລ້ວ ໃນເວລາ 16:00 ໂມງ ມີອາການ ເ ມື່ ອ ຍ ແລະ ງ່ວງ ຊື ມ. ເວລາ 18:00 ໂມງ ມາກວດຢູ່ໂຮງຫມໍ ມີ ດ ຕ ະ ພາບ (ຄົ ນ ເ ຈັ ບ ບໍ່ໄດ້ ສ ະ ຕິ), ເວລາ 19:00 ໂມງ ເກັບຕົວຢ່າງ ກ ວ ດ ຫາ ເ ຊື້ ອ ແລະ ຜົ ນ ກວດພົບ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9, ຮອດເວລາ 20:00 ໂມງ ຜູ່ກ່ຽວ ເ ສ ຍ ຊີວິດ