10 ຕຸລາ 2021 ຂ່າວ ເ ສົ້ າ ຈາກສະຫວັນນະເຂດ ເ ສ ຍ ຊີວິດຈາກ ໂ ຄ ວິ ດ ກໍລະນີ27

ອັບເດດ ການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ມື້ ນີ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຍັງ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຫຼາຍກວ່າໝູ່. ລາຍລະອຽດ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ແຕ່ລະແຂວງດັ່ງລຸ່ມນີ້, ຂ່າວ ດ່ ວ ນ 10/10/2021 ຄະນະສະເພາະ ກິ ດ ໜ່ວຍ ກູ້ ໄ ພ ສະຫວັນນະເຂດ 1629 ຮັບ ແ ຈ້ ງ ປະສານງານຈາກ ຄະນະສະເພາະ ກິ ດ ຂັ້ນແຂວງ ມ້ຽນ ສົ ບ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9 ເ ພ ດ ຊາຍ ອາຍຸ 60 ປີ ຊຸ ມ ຊົນ. ສ່ວນລາຍລະອຽດຈະລາຍງານ ຂໍ້ ມູ ນ ຕາມຫລັງ ແລະຈະຖະແຫລ່ງ ຂ່ າ ວ ເປັນທາງການ ຈາກຫນ່ວຍສະເພາະ ກິ ດ ໃນ ມື້ ອື່ນ

Facebook Comments Box

Similar Posts