ແພດຫມໍໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໄປແລ້ວຈຳນວນຫນຶ່ງ

ວັນທີ 10/10/2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂະນະສະເພາະ ກິ ດ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ໃຜທີ່ໄດ້ໄປໃຊ້ບໍລິການ ຢູ່ທີ່ ໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ ລະຫວ່າງ 7-14 ມື້ຫລັງ ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງອາການ ເ ຈົ້ າ ຂອງ ຕອນນີ້ມີແພດຫມໍ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໄປແລ້ວຈຳນວນຫນຶ່ງ..