ພ ະ ຍາບານໂຮງໝໍເມືອງ ສີ ໂ ຄ ດ 1 ຄົ ນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ

ວັນທີ 10/10/2021 ຂະນະສະເພາະໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີ ພ ະ ຍາບານ 1 ຄົ ນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ທີ່ ເ ຮັ ດ ວຽກຢູ່ ໂຮງໝໍເມືອງ ສີ ໂ ຄ ດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຜູ້ໃດທີ່ໄດ້ໄປໃຊ້ ບໍ ລິ ການຢູ່ໂຮງໝໍເມືອງ ໃຫ້ສັງເກດເບີ່ງອາການຕົນເອງດ້ວຍວ່າມີອາການເປັນ ໄ ຂ້ ສູ ງ, ລີ້ນບໍ່ໄດ້ລົດ ຊ າ ດ, ດັງບໍ່ໄດ້ ກີ່ ນ, ເ ຈັ ບ ຄໍແລ້ວ ຫ າ ຍ ໃຈບໍ່ອອກ  ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນຄວນໄປ ກ ວ ດ ຫາ ເ ຊື້ ອ ເພາະອາດຈະ ແ ຜ່ ລາມໄດ້