ໂ ຄ ວິ ດ -19 ບຸ ກ ມະຫາໄລແຫ່ງຊາດແລ້ວ

ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນໃນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວັນທີ 10/10/2021 ມີຈຳນວນ 401 ກໍລະນີ (ຊຸ ມ ຊົ ນ 400 ກໍລະນີ ແລະ ນຳເຂົ້າ ມີ 1 ກໍລະນີ), ລາຍລະອຽດເບື້ອງຕົ້ນ ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

I. ວິເຄາະຂໍ້ມູນຕາມສະຖານທີ (ບ້ານ,ເມືອງ) ມີ 7 ເມືອງ ແລະ 86 ບ້ານ

1. ເມືອງຈັນທະບູລີ ມີ 9 ບ້ານ (28 ກໍລະນີ)

2. ເມືອງ ສີ ໂ ຄ ດ ຕ ະ ບອງ ມີ 16 ບ້ານ (58 ກໍລະນີ)

3. ເມືອງໄຊເສດຖາ ມີ 19 ບ້ານ (54 ກໍລະນີ)

4. ເມືອງສີ ສັ ດ ຕ ະ ນາກມີ 10 ບ້ານ (147 ກໍລະນີ ໃນນີ້ ໂຮງງານກຽນວິໄລ 135 ກໍລະນີ)

5. ເມືອງນາຊາທອງ ມີ 5 ບ້ານ (28 ກໍລະນີ)

6. ເມືອງໄຊທານີ ມີ 16 ບ້ານ (66 ກໍລະນີ ໃນນີ້ ໂຮງຮຽນກະເສດ 35 ກໍລະນີ)

7. ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ມີ 11 ບ້ານ (15 ກໍລະນີ)

8. ແຂວງ ວຽງຈັນ (1 ກໍລະນີ)

II. ຈໍາແນ່ກຂໍ້ມູນຕາມອາຊີບ ແລະ ສະຖານທີເຮັດວຽກ ລາຍງານທັງໝົດ 401 ຕິດເຊື້ອພາຍໃນ (1 ກໍລະນີຈາກການກວດກັ່ນກອງກ່ອນເດີນທາງອອກປະເທດ)

1. ພະນັກງານໂຮງງານ ມີ 155 ກໍລະນີ (ໂຮງງານກຽນວິໄລ: 134 ກໍລະນີ, ໂຮງງານ CKL: 13 ກໍລະນີ, ໂຮງງານ Alpilao: 3 ກໍລະນີ, ໂຮງງານມາດສະຄອດ: 1 ກໍລະນີ, ໂຮງງານເດັບບູ-ຊຳເກດ: 1 ກໍລະນີ, ໂຮງງານ VSK: 1 ກໍລະນີ, ໂຮງງານເຟີນີເຈີໄຊມຸງຄຸນ: 1 ກໍລະນີ ແລະ ໂຮງງານເຟີນີເຈີຈິດ ຕ ະ ວົງ: 1 ກໍລະນີ)

2. ນັກສຶກສາ ມີ 52 ກໍລະນີ (35 ແມ່ນມາຈາກຄະນະ ກ ະ ເສດນາບົງ, 13 ຈາກວິທະຍາຄານການແພດກອງ ທັ ບ)

3. ຄ້າຂາຍ/ທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ມີ 21 ກໍລະນີ

4. ພ ະ ນັກງານ ທ ະ ຫ າ ນ ຕ ຳ ຫຼວດ ມີ 11 ກໍລະນີ (ຕ ຳ ຫຼວດ 6 ກໍລະນີ)

5. ພ ະ ນັກງານຂະແໜງສາທາ ມີ 7 ກໍລະນີ (ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ : 5 ກໍລະນີ, ໂຮງໝໍໄຊເສດຖາ: 1 ກໍລະນີ ແລະ ໂຮງໝໍເມືອງ ສີ ໂ ຄ ດ 1 ກໍລະນີ)

6. ພະນັກງານລັດ ມີ 5 ກໍລະນີ (ພະແນກກະສິກຳປ່າໄມ້: 2 ກໍລະນີ, ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ: 1 ກໍລະນີ, ຫຼັກ 6: 1 ກໍລະນີ ແລະ ການເມືອງ : 1 ກໍລະນີ)

7. ກອງຫຼອນບ້ານໂພນສະຫວັນ ມີ 3 ກໍລະນີ

8. ກ ຳ ມະກອນ ມີ 25 ກໍລະນີ (ສັນຊາດ ຈີ ນ 21 ກໍລະນີ ຈາກບ້ານໝອງສະໂນຄຳ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ ເ ຮັ ດ ວຽກ)

9. ຮັບຈ້າງທົ່ວໄປ ມີ 15 ກໍລະນີ

10. ນັກຮຽນ ມີ 9 ກໍລະນີ

11. ກວດກັ່ນກອງຂາອອກ ມີ 1 ກໍລະນີ

12. ຫວ່າງງານ/ຜູ້ເຖົ້າ ມີ 38 ກໍລະນີ

13. ເ ດັ ກ ຕ ຳ່ ກວ່າ 5 ປີ ມີ 4 ກໍລະນີ

14. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 29 ກໍລະນີ

15. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 26 ກໍລະນີ