ຜູ້ເຖົ້າຢູ່ເຮືອນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ 38 ກໍລະນີ

ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນໃນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວັນທີ 10/10/2021 ມີຈຳນວນ 401 ກໍລະນີ (ຊຸ ມ ຊົ ນ 400 ກໍລະນີ ແລະ ນຳເຂົ້າ ມີ 1 ກໍລະນີ), ລາຍລະອຽດເບື້ອງຕົ້ນ ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

+ ຈໍາແນ່ກຂໍ້ມູນຕາມອາ ຊີ ບ ແລະ ສະຖານທີ ເ ຮັ ດ ວຽກ ລາຍງານທັງໝົດ 401 ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ພາຍໃນ (1 ກໍລະນີຈາກການ ກ ວ ດ ກັ່ນກອງກ່ອນເດີນທາງອອກປະເທດ)

– ພະນັກງານໂຮງງານ ມີ 155 ກໍລະນີ (ໂຮງງານກຽນວິໄລ: 134 ກໍລະນີ, ໂຮງງານ CKL: 13 ກໍລະນີ, ໂຮງງານ Alpilao: 3 ກໍລະນີ, ໂຮງງານມາດສະຄອດ: 1 ກໍລະນີ, ໂຮງງານເດັບບູ-ຊຳເກດ: 1 ກໍລະນີ, ໂຮງງານ VSK: 1 ກໍລະນີ, ໂຮງງານເຟີນີເຈີໄຊມຸງຄຸນ: 1 ກໍລະນີ ແລະ ໂຮງງານເຟີນີເຈີຈິດ ຕ ະ ວົງ: 1 ກໍລະນີ)

– ນັກສຶກສາ ມີ 52 ກໍລະນີ (35 ແມ່ນມາຈາກຄະນະ ກ ະ ເສດນາບົງ, 13 ຈາກວິທະຍາຄານການແພດກອງ ທັ ບ)

– ຄ້າຂາຍ/ທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ມີ 21 ກໍລະນີ

– ພ ະ ນັກງານ ທ ະ ຫ າ ນ ຕ ຳ ຫຼວດ ມີ 11 ກໍລະນີ (ຕ ຳ ຫຼວດ 6 ກໍລະນີ)

– ພ ະ ນັກງານຂະແໜງສາທາ ມີ 7 ກໍລະນີ (ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ : 5 ກໍລະນີ, ໂຮງໝໍໄຊເສດຖາ: 1 ກໍລະນີ ແລະ ໂຮງໝໍເມືອງ ສີ ໂ ຄ ດ 1 ກໍລະນີ)

– ພະນັກງານລັດ ມີ 5 ກໍລະນີ (ພະແນກກະສິກຳປ່າໄມ້: 2 ກໍລະນີ, ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ: 1 ກໍລະນີ, ຫຼັກ 6: 1 ກໍລະນີ ແລະ ການເມືອງ : 1 ກໍລະນີ)

– ກອງຫຼອນບ້ານໂພນສະຫວັນ ມີ 3 ກໍລະນີ

– ກ ຳ ມະກອນ ມີ 25 ກໍລະນີ (ສັນຊາດ ຈີ ນ 21 ກໍລະນີ ຈາກບ້ານໝອງສະໂນຄຳ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ ເ ຮັ ດ ວຽກ)

– ຮັບຈ້າງທົ່ວໄປ ມີ 15 ກໍລະນີ

– ນັກຮຽນ ມີ 9 ກໍລະນີ

– ກວດກັ່ນກອງຂາອອກ ມີ 1 ກໍລະນີ

– ຫວ່າງງານ/ຜູ້ເຖົ້າ ມີ 38 ກໍລະນີ

– ເ ດັ ກ ຕ ຳ່ ກວ່າ 5 ປີ ມີ 4 ກໍລະນີ

– ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 29 ກໍລະນີ

– ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 26 ກໍລະນີ

Facebook Comments Box

Similar Posts