ເ ສື້ ອ ອອກມາຈາກປ່າແລ້ວເຂົ້າໄປໃນໝູ່ບ້ານໃນເວລາກາງຄືນ

ເ ສື ອ ໂຄ່ງຫຼຸດອອກຈາກເຂດອຸທິຍານ ສ່ຽງເຂົ້າໃກ້ບ້ານເຮືອນປະຊາ ຊົ ນ ລາຍງານສະຖານນະການຫຼ້າສຸດເປັນແບບນີ້ແລ້ວ, ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານລາວເຮົາກໍຄື ປະເທດໄທ. ເ ສື ອ ໂຄ່ງດັ່ງກ່າວຫຼຸດອອກຈາກພື້ນທີ່ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ແ ມ່ ວົງ, ນະຄອນສະຫວັນ, ປະເທດໄທ. ເຊິ່ງເປັນ ເ ສື ອ ທີ່ຢູ່ໃນການເບິ່ງແຍງຈາກເຈົ້າ ໜ້ າ ທີ່ ມີລະຫັດ 37742 ແລະ ມີຊື່ວ່າ ວິຈິດ,ເ ສື ອ ໂຕດັ່ງກ່າວອອກນອກຈາກພື້ນທີ່ອຸທິຍານຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 28 ພ ະ ຈິກ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ, ເຈົ້າ ໜ້ າ ທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງ GPS ທີ່ ຕິ ດ ຢູ່ນຳໂຕຂອງ ເ ສື ອ ວິຈິດ ຕິ ດ ຕາມໃນຄັ້ງນີ້, ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າຈຸດທຳອິດທີ່ມັນເດີນທາງໄປແມ່ນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດທ້ອງຖິ່ນ ບ້ານປາງເຂົ້າສານ ເມືອງແມ່ວົງ ນະຄອນສະຫວັນ ກ່ອນທີ່ມັນຈະເຂົ້າໄປຫາພື້ນທີ່ຂອງປະຊາ ຊົ ນ ເຂດບາງມະ ຂ້ າ, ກ ຳ ແພງເພັດ ແລະ ໄດ້ຫຼ້າ ສັ ດ ໃຫຍ່ໜຶ່ງໂຕ. ເຈົ້າ ໜ້ າ ທີ່ແຫ່ງຊາດເລັ່ງ ກ ຳ ລັງ ຕິ ດ ຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດແລະ ຈັດ ກ ຳ ລັງປ້ອງກັນຢ່າງເຂັ້ມງວດເນື່ອງຈາກຢູ່ໃກ້ເຂດປະຊາຊົນອາໄສຢູ່. ຫຼ້າສຸດ, ລາຍງານວັນທີ 6 ທັນວາ 2021 ຜ່ານມາ, ເ ສື ອ ໂຄ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເດີນທາງກັບຄືນອຸທິຍານຫ່ງຊາດແມ່ວົງ ແລະ ມັນ ກ ຳ ລັງຊອກຫາປ່າທີ່ຢູ່ຂອງອາໄສຢູ່ມັນ, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມເຈົ້າ ໜ້ າ ທີ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ ຕິ ດ ຕາມ ແລະ ເຝົ້າລະ ວັ ງ ຢ່າໃກ້ສິດຢ່າງໜ້ອຍ 7 ມື້ ເພື່ອໜັ່ນໃຈວ່າ ມັນຈະບໍ່ກັບເຂົ້າໄປໃກ້ເຂດຊຸມ ຊົ ນ ທີ່ປະຊາ ຊົ ນ ອາໃສຢູ່ອີກ.