ແ ອ ບ ອ້າງເປັນ ທ ະ ຫານສາມາດເອົາ ຄົ ນ ເຂົ້າເຮັດວຽກໄດ້

ແ ອ ບ ອ້າງ ແລ່ນ ຄົ ນ ເຂົ້າ ທ ະ ຫານ ມີຜູ້ຫລົງເຊື່ອ ເ ສ ຍ ເງິນເກືອບ 600 ລ້ານ ກີ ບ. ນາຍບ້ານຫນອງແຕ່ງເຫນືອ ເມືອງສີໂຄດ ຕ ະ ບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ເຮັດໃບ ແຈ້ງຄວາມ ເຖິງເຈົ້າ ຫ ນ້ າ ທີ່ ປກສ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຊ່ວຍ ຈັ ບ ຕົວ ທ້າວ ຄຳແພງ ບ້ານດອນແດງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ( ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ ຖ າ ວອນ )ທີ່ ແ ອ ບ ອ້າງເປັນ ທ ະ ຫານ ໂດຍສວມໃສ່ ຊຸ ດ ເຄື່ອງແບບ ເພື່ອ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ຫນ້າ ເ ຊື່ ອ ຖື ໄດ້ ສໍ້ ໂ ກ ງ ຊັບພົນລະເມືອງ ( ເ ງິ ນ ) ຈຳ ນວນ 592.000.000 ລ້ານ ກີ ບ; ເພື່ອຈ່າຍ ຄ່ າ ເອກະສານ ແລະ ຄ່າ ຊິ້ ນ ເປືອງ ແລ່ນເອົາ ຄົ ນ ເຂົ້າເປັນ ທ ະ ຫານ ໃນ ເດືອນກັນຍາ 2021 ແຕ່ມາຮອດເວລາ ກໍ າ ນົດ ແລ້ວບໍ່ໄດ້ເຂົ້າ ເ ຮັ ດ ວຽກ.ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ຈ່າຍ ເ ງິ ນ ຈິ່ງໄດ້ທວງເອົາ ເ ງິ ນ ຄືນ ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວ ບໍ່ ຈ່າຍ ແລະ ເອົາຕົວ ຫ ລົ ບ ຫນີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮຽກ ຮ້ ອ ງ ມາຍັງບໍ່ ແ ມ່ ປະຊາ ຊົ ນ ຢ່າ ຫ ລົ ງ ເຊື່ອເດັດຂາດ ກ່ຽວກັບ ບຸ ກ ຄົ ນ ທີ່ ແ ອ ບ ອ້າງເອົາ ເ ງິ ນ ເພື່ອແລ່ນເອົາ ລູ ກ,ຫລານ ເຂົ້າ ພ ະ ນັກງານ, ທ ະ ຫານ ແລະ ຕຳ ຫລວດ, ເດັດຂາດ, ໃນການທີ່ຈະເຂົ້າເປັນ ພ ະ ນັກງານ, ທ ະ ຫານ ແລະ ຕຳ ຫລວດ ທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກໍມີລະບຽບ ຫລັກການ ທີ່ ເ ຂັ້ ມ ງວດ ແລະ ຮັດ ກຸ ມ.