ປາສະເຕີ້ຈ້ຽນຫຼືປາຄາເວຍແຜ່ລະບາດໃນນ້ຳຂອງ

ປາສະເຕີ້ຈ້ຽນຫຼືປາຄາເວຍ ແຜ່ພັນຕາມແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກເໜືອ ເຊີ່ງປາຊະນິດນີ້ເປັນປານ້ຳຈືດຢູ່ແຖບອາເມກາ ແຕ່ມາແຜ່ພັນໃນນ້ຳຂອງໃນສປປລາວ ແມ່ນເກີດຈາກມີຜູ່ເອົາມາປ່ອຍເພື່ອໃຫ້ແຜ່ພັນໃນນ້ຳຂອງ ເຊີ່ງປາຊະນິດນີ້ອາດມີລາຄາແພງໂດຍສະເພາະໄຂ່ຂອງມັນ, ເດືອນກຸມພາ 2022 ທີ່ສປປລາວ