ນໍ້າປ່ຽນສີເປັນສີຂຽວຂອງສາຍນໍ້າບາກເກີດຂຶ້ນຈາກທຳມະຊາດ

ສະພາບນໍ້າປ່ຽນສີ ເປັນສີຂຽວ ຂອງສາຍນໍ້າບາກ ເຂດເມືອງຫຼາ ແລະ ເມືອງໄຊ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ

ຈາກການລາຍງານ ຂອງສອງເມືອງ ເບື້ອງຕົ້ນ, ສືບຕໍ່ຕິດຕາມສະພາບຂອງສາຍນໍ້າ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໂຄງການລົງທຶນ ຫຼື ກິດຈະການຕ່າງໆ ຢູ່ເຂດຍອດນໍ້າ ຂອງເມືອງຫຼາ ແລະ ເມືອງໄຊ. ເຊິ່ງສາມາດສັງລວມ ໄດ້ດັ່ງນີ້:

– ສະພາບນ້ຳປ່ຽນສີ ເປັນສີຂຽວ ເຊິ່ງປະກົດການ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເກີດຊ່ວງໄລຍະດຽວກັນ ໃນທ້າຍເດືອນ ພືດສະພາ ເຖິງ ຕົ້ນເດືອນ ມິຖຸນາ 2021 ໃນສອງເຂດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຂອງສອງເມືອງ ແມ່ນຢູ່ຫ່າງກັນ ແລະ ເປັນສອງຍອດນໍ້າທີ່ໄດ້ໄຫຼລົງສູສາຍນໍ້າບາກຄື: ຍອດນໍ້າໂຕ່ນ, ບ້ານ ຈາກແປຼະ, ເມືອງຫຼາ ແລະ ຍອດນໍ້າບາກ, ບ້ານ ຫົວນໍ້າບາກ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ;

– ຜ່ານການສືບຕໍ່ຕິດຕາມສະພາບສາຍນໍ້າ ໃນໄລຍະຕໍ່ມາ ແມ່ນເຫັນວ່າສາຍນໍ້າຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ;

– ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ເຂດຍອດນໍ້າ ຂອງ 2 ເມືອງ ແມ່ນບໍ່ມີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການ ທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ ຕໍ່ສາຍນໍ້າ, ມີແຕ່ການທຳການຜະລິດທົ່ວໄປຂອງປະຊາຊົນ;

– ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຄືນ ເຫັນວ່າ ສະພາບສາຍນໍ້າ ຂອງ 2 ເມືອງ ແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ.

ສະພາບນໍ້າປ່ຽນສີ ເປັນສີຂຽວ ຂອງ 2 ເມືອງ ໃນຄັ້ງນີ້, ຕາມທັດສະນະວິຊາການ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຈາກຜົນຂອງການສັງລວມຂໍ້ມູນທັງໝົດ ເຫັນວ່າ ແມ່ນປະກົດການທີ່ເກີດຂຶ້ນທາງທຳມະຊາດ ເພາະເກີດໃນຊ່ວງໄລຍະດຽວກັນ ຂອງຫຼາຍຈຸດ ຢູ່ໃນ 2 ເມືອງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງໃຫ້ສັງຄົມ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ບໍ່ໃຫ້ແຕກຕື່ນ ຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງ ແລະ ເກີດຂຶ້ນທາງທຳມະຊາດ ດັ່ງກ່າວ.

Facebook Comments Box

Similar Posts