ມາຮູ້ຈັກອັນຕະລາຍທີ່ມັກມາໃນໄລຍະລະດູຝົນ

ມາຮູ້ຈັກກັບ 8 ສັດທີ່ອັນຕະລາຍ ທີ່ມັກມາໃນໄລຍະລະດູຝົນ:

ຂີ້ເຂັບ: ມັກຈະເຂົ້າມາອາໃສຢູ່ໃນເຮືອນ ແລ້ວຈະລີ້ໂຕ ຢູ່ໃນບ່ອນທີເຢັນໆ ຊຸ່ມໆ ເມື່ອຖືກຂີ້ເຂັບຕອດ ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນຮອຍຂຽວ ຮອຍເປັນຈຸດເລືອດ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ມີການອັກເສບ, ປວດ, ຮ້ອນບວມແດງ, ຊາ, ເປັນອຳມະພາດບໍລິເວນແຜ ຖ້າວ່າບຸກຄົນທີມີອາການພູມແພ້ຫລາຍອາດເກີດ ມີພາວະແຊກຊ້ອນ ເຊັ່ນອາການ: ຮາກ, ຫົວໃຈມີການເຕັ້ນຜິດຈັງຫວະ, ປວດຫົວ ແລະ ອາດຈະເກີດມີການຕິດເຊື້ອແຊກຊ້ອນນຳ.

ແມງງອດ: ເປັນສັດທີມີພິດ ມັກລີ້ໂຕ ຕາມໂພງກ້ອນຫີນ, ກອງໄມ້ ຫຼື ຕາມຮອຍແຕກຂອງພື້ນເຮືອນທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມ ຖ້າຖືກແມງງອດຕອດ ພິດຂອງແມງງອດອັນຕະລາຍຕໍ່ລະບົບປະສາດ, ລະບົບໄຫລວຽນຂອງເລືອດ ແລະ ກ້າມເນື້ອຫົວໃຈ. ບາງຄົນມີອາການແພ້ຢ່າງຮຸນແຮງ ຖືກຕອດຈະມີອາການປວດທັນທີ ແຜເປັນຮອຍໄໝ້, ກ້າມເນື້ອກະຕຸກ, ປວດຮາກ.

ງູ: ເປັນສັດທີມັກລີ້ໂຕຢູ່ຕາມແຈມຸມຕ່າງໆ ພາຍໃນເຮືອນ ງູມີທັງຊະນິດທີມີພິດ ແລະ ບໍ່ມີພິດ ດັ່ງນັ້ນຄວນຈັດສີ່ງຂອງພາຍໃນເຮືອນໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍບໍ່ໃຫ້ຮົກ ເພາະອາດເປັນບ່ອນລີ້ຊ້ອນໂຕ ແລະ ສີ່ງຈຳເປັນທ່ານຄວນຮູ້ໃນການປະຖົມພະຍາບານ ຫາກວ່າຖືກງູກັດຕ້ອງໄດ້ຮີບຟ້າວປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ພາຄົນເຈັບນຳສົ່ງໂຮງໝໍໂດຍໄວທີ່ສຸດ

ໜູ: ເປັນສັດທີມີເຊື້ອພະຍາດ ມັກອາໃສ່ຢູ່ຕາມພື້ນທີ່ເປິເປຶ້ອນ ແລະ ເຊິງໜູເປັນພາຫະນະນຳເຊື້ອພະຍາດ ບາງພະຍາດເຮັດໃຫ້ເກີດ ອາການປ່ວຍຮ້າຍແຮງຈົນເຖິງເສຍຊີວິດໄດ້ເຊັ່ນ: ພະຍາດຍ່ຽວໜູ, ພະຍາຍາດກ່ຽວກັບລະບົບທາງເດີນອາຫານ ໜູຖືໄດ້ວ່າເປັນສັດທີ່ອັນຕະລາຍ ທີ່ຕ້ອງລະວັງ. ດັ່ງນັ້ນຫາກຢູ່ບ່ອນພື້ນທີ່ນ້ຳຖ້ວມຂັງ ຄວນມີການປ້ອງກັນຕົວເອງ ໃສ່ເກີບໂບກ, ເສື້ອຜ້າທີປິດມິດຊິດ, ຮັກສາສຸຂະອະນາໄມຂອງຕົນ ຮ່າງກາຍ ແລະ ອາຫານການກິນ.

ແມ່ພະຍາດ: ເປັນປໍລະສິດຊະນິດໜື່ງທີ່ສາມາດເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາໄດ້ງ່າຍ ເພາະສາມາດປົນເປື້ອນໃນອາຫານ, ອາກາດ ສິ່ງເປິເປື້ອນ, ສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ຍັງເປັນໄຂ່ ເພື່ອຈະເລີນເຕີບໂຕໃນຮ່າງກາຍ ພະຍາດເມື່ອເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍຄົນເຮົາແລ້ວຈະຍາດສານອາຫານທີ່ເຮົາກິນເຂົ້າໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຄົນເຮົາຮັບສານອາຫານທີບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ນອກຈາກນີ້ ຫາກພະຍາດຫຼຸດເຂົ້າໄປສູ່ອະໄວຍະວະອື່ນໆ ກໍ່ຈະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້.

ຄັນຄາກ: ເປັນສັດທີມີພິດ ຫາກວ່າເຮົາໄດ້ສຳຜັດທີ່ຜີວໜັງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການລະຄາຍເຄືອງ ໂດຍສະເພາະບໍລິເວນທີຖືກພິດ ແຕ່ພິດຂອງຄາກຄາກທີອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຄືຜູ້ທີນຳເອົາເນື້ອຄັນຄາກ ມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານໂດຍບໍ່ຖືກວິທີ ອາການທີຄົນທີ່ ໄດ້ຮັບພິດຂອງຄັນຄາກ ແມ່ນມີອາການປວດຮາກ ເຈັບທ້ອງ, ມີອາການສົນ, ມີອາການຢາກນອນ, ຫົວໃຈເຕັ້ນຊ້າລົງ , ອາການຊັກ ແລະ ໝົດສະຕິ ຫາກວ່າໄດ້ຮັບພິດທີ່ຫລາຍຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໄຫຼວຽນຂອງເລືອດເສຍໄປ ເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດ.

ຍຸງ: ເປັນສັດໂຕນ້ອຍໆ ແຕ່ມີພິດຮ້າຍແຮງຫລາຍ ເພາະຍຸງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ປ່ວຍເປັນພະຍາດຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້ເຊັ່ນ: ໄຂ້ເລືອດອອກ, ໄຂ້ມາລາເລຍ, ພະຍາດຕີນຊ້າງ, ພະຍາດໄຂ້ຊີກ້າ, ໄຂ້ສະໝອງອັກເສບ ເປັນຕົ້ນ. ວິທີປ້ອງກັນຍຸງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຕົວຂອງທ່ານເອງໂດຍການທຳລາຍແຫ່ງເພາະພັນຂອງຍຸງ ຊື່ງເກີດ ໄດ້ງ່າຍໃນລະດູຝົນ ຕ້ອງລະມັດລະວັງບໍ່ໃຫ້ຍຸງກັດ ເມືອຖືກຍຸງກັດແລ້ວຫາກວ່າມີອາການໄຂ້ໃຫ້ຟ້າວໄປພົບແພດໝໍໂດຍດ່ວນ.

ທາກ: ມີລັກສະນາຄ້າຍຄືກັບໂຕປີງ ອາໃສຢູ່ຕາມພື້ນທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມ ຈະມັກພົບເຫັນຫລາຍແມ່ນໃນໄລຍະລະດູຝົນ ມີຂະໜາດໂຕປະມານ 2-6 ຊມ ມີອະໄວຍະວະທີ່ເອີ້ນວ່າ: ແວ່ນດູດຢູ່ທາງດ້ານຫົວ ແລະ ຫລັງ ສ່ວນທາງດ້ານຫົວໃຊ້ໄວເພື່ອດູດເລືອດ, ສ່ວນທາງດ້ານຫລັງໃຊ້ໄວຍືດເກາະພື້ນຜິວ. ວີທີປ້ອງກັນແມ່ນໃຫ້ແຕ່ງກາຍໃຫ້ມີການຫັດກຸມ ໃສ່ຖົງຕີນຍາວ, ສີດສະເປຫົວສີໄຄບໍລີເວນຖົງຕີນ ແລະ ເກີບ.