ກຽມຈົດທະບຽນຖິ່ນກໍາເນີດ ໂ ສ ມ ດ າ ກ ຈຶ ງ ໂ ສ ມ ດີຂອງ ລ າ ວ

ກົມ ຊັ ບ ສິ ນ ທາງ ປັ ນ ຍ າ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການ ຄ້ າ ຮ່ ວ ມ ກັບ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການກະກຽມຈົດທະບຽນຖິ່ນກໍາເນີດໂສມ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ 2021 ທີ່ສະໂມສອນແຂວງເຊກອງ ໂດຍການເປັນປະທານ ຮ່ ວ ມຂ ອງທ່ານ ເຫຼັກໄຫຼ ສີວິໄລ ເຈົ້າແຂວງເຊກອງ, ທ່ານ ນາງ ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ ຫົວໜ້າກົມ ຊັ ບ ສິ ນ ທາງ ປັ ນ ຍ າ, ທ່ານ ດາວວີ ສວຍທະລັງສີ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະການ ຄ້ າ ແຂວງ, ພ້ອມນີ້ ກໍມີທ່ານເຈົ້າເມືອງດາກຈຶງ,

ຫົວໜ້າ-ຮອງພະແນກ, ຫ້ອງການ, ຜູ້ຜະລິດ-ຜູ້ປະກອບການໂສມ ແລະວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານ ເຫຼັກໄຫຼ ສີວິໄລ ກ່າວວ່າ: ການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ວຽກງານ ຊັ ບ ສິ ນ ທາງ ປັ ນ ຍ າ ແລະປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ປະກອບການໂສມ ເມືອງດາກຈຶງ ແລະຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການວາງແຜນ ແລະ ກະກຽມຈົດທະບຽນຖິ່ນກໍາເນີດໂສມຈາກເມືອງດາກຈຶງ ແລະບັນດາໜ້າວຽກຕ່າງໆໃນການກະ ກຽມຈົດທະບຽນ ເພື່ອເປັນການ ປົ ກ ປ້ ອ ງ ຖິ່ນກໍາເນີດໂສມໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດ

ແລະຜູ້ປະກອບການໂສມດາກຈຶງ ແນໃສ່ໃຫ້ຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນ ແລະຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ປະກອບການເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຜົ ນ ປະໂຫຍດຈາກການ ປົ ກ ປ້ ອ ງ ຖິ່ນກໍາເນີດໂສມ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ນໍາໃຊ້ ຊັ ບ ສິ ນ ທາງ ປັ ນ ຍ າ ເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດເປັນຕົ້ນແມ່ນການຜະລິດໂສມ ແນໃສ່ສົ່ງເສີມສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ສິນ ຄ້ າ ດັ່ງກ່າວ, ທັງເປັນການອະນຸ ລັ ກ ລະບົບນິເວດອັນອຸດົມສົມບູນ ແລະປົກປັກຮັກສາ ພູ ມ ປັ ນ ຍ າ ທ້ອງຖິ່ນແບບດັ້ງເດີມໄວ້ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແລະຍືນຍົງຕະຫຼອດໄປ.

ຈາກນັ້ນ ຄະນະຮັບ ຜິ ດ ຊ ອ ບ ກອງປະຊຸມກໍໄດ້ນໍາສະເໜີວຽກງານສໍາຄັນຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນນໍາສະເໜີຂັ້ນຕອນການຈົດທະບຽນຖິ່ນກໍາເນີດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ ແລະຜູ້ປະກອບການໂສມ, ຂັ້ນຕອນການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ ເພື່ອກະກຽມຈົດທະບຽນຖິ່ນກໍາເນີດ, ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຂົນຂວາຍ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງສະມາມຄົມສົ່ງເສີມຖິ່ນກໍາເນີດ

ທີ່ປະກອບດ້ວຍຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ, ການກໍານົດແຜນວຽກໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະແບ່ງຄວາມ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊ ອ ບ ຕໍ່ໜ້າວຽກ ເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີ ຜົ ນ ສໍ າ ເ ລັ ດ ແລະກະກຽມຈົດທະ ບຽນຖິ່ນກໍາເນີດໂສມ ເມືອງດາກຈຶງແຂວງເຊກອງໃນຕໍ່ໜ້າ.