ລາຍລະອຽດ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ 4 ຄົ ນ ຈາກ ໂ ຄ ວິ ດ

ລາຍລະອຽດ ການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ແລະ ການ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ມື້ ນີ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ສູງສຸດເຖິງ 4 ຄົ ນ, ໜັ ກ ໜ່ວງອີກແລ້ວ ມື້ ນີ້ ພົບຜູ້ຈາກໄປເພາະ ໂ ຄ ວິ ດ ອີກ 4 ກໍລະນີ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ສະສົມເປັນ 30 ກໍລະນີ, ມື້ ນີ້ ວັນທີ 11 ຕຸລາ 2021 ຜົນກວດ ມື້ ວານ ພົບ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃໝ່ 310 ຄົ ນ, ນໍາເຂົ້າ 6 ຄົ ນ, ພາຍໃນ 304 ຄົ ນ ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 119 ຄົ ນ (ນໍາເຂົ້າ 3 ຄົ ນ), ແຂວງວຽງຈັນ 49 ຄົ ນ, ຫຼວງພະບາງ 32 ຄົ ນ, ແຂວງໄຊສົມບູນ 26 ຄົ ນ, ສະຫວັນນະເຂດ 22 ຄົ ນ, ຈໍາປາສັກ 22 ຄົ ນ, ຄໍາມ່ວນ 20 ຄົ ນ, ບໍ່ແກ້ວ 12 ຄົ ນ, ບໍລິຄໍາໄຊ 1 ຄົ ນ ແລະ ສາລະວັນ 1 ຄົ ນ, ມາຮອດວັນທີ 10 ຕຸລາ 2021 ຍອດ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ສະສົມມີ 28.850 ຄົ ນ, ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ສະສົມ 30 ຄົ ນ ແລະ ປິ່ ນ ປົວຫາຍດີ 261 ຄົ ນ

Facebook Comments Box

Similar Posts