ຂັ້ນຕອນການ ປີ່ ນ ປົວຕົນເອງຈາກອະດີດຄົນທີ່ເຄີຍ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ແລ້ວເຊົາດີ

+ ວິທີ ປິ່ ນ ປົວ ໂ ຄ ວິ ດ ຢ່າງ ຖື ກ ຕ້ອງ ແລະ ຫາຍດີ 100% ສຳລັບຜູ້ບໍ່ມີໂລກປະ ຈຳ ໂຕອາການເບົາບາງ. ຫຼາຍ ຄົ ນ ຖາມວ່າເປັນ ໂ ຄ ວິ ດ ໄດ້ຮັບການ ປິ່ ນ ປົວແນວໃດ?? ໝໍໃຫ້ກິນ ຢ າ ແນວໃດ??

+ ຕອບ: ແຕ່ລະຄົນເປັນຕ່າງກັນ ຜ່ານມາແມ່ນກິນ ຢ າ ປິ່ນປົວຕາມອາການເລີຍ:+ ແຕ່ໝໍບອກໃຫ້ກິນ ຕ ະ ຫຼອດແມ່ນ ວິຕາມິນຊີວິຕາມິນ B1, B6, B12 ດີຫວັດ (ຢ່າງລະ 1 ເ ມັ ດ ເຊົ້າ-ແລງ) ສ່ວນ ຢ າ ອື່ນແມ່ນກິນຕາມອາການ.

+ ເຈັບຄໍ ຫ້າມກິນ ຢ າ ຕ້ າ ນ ເຊື້ອເດັດ ຂ າ ດ, ໃຫ້ກິນນ້ຳຂີງ-ນ້ຳອຸ່ນ+ ໄຂ້ຂຶ້ນ – para (1 ເ ມັ ດ) ກິນແຕ່ຕອນມີໄຂ້+ ໄອ – ໝໍເພິ່ນແນະນຳ chlorpheniramineແຕ່ບໍ່ມີເລີຍກິນ ຢ າ ທີ່ເຄີຍກິນຕອນເປັນໄອຜ່ານມາ IYAFIN (1 ເ ມັ ດ ເຊົ້າ-ສວາຍ-ແລງ)ອົມ ຢ າ ສະໝຸນໄພ ຕ ະ ຂາບ 5 ໂຕ ດີແທ້ແນ່ນອນ ໄອບໍ່ໄດ້ນອນ ຈັດໄປ 1-2 ເ ມັ ດ ອົມນອນເລີຍ ເພີ່ມເຕີມ: ຖ້ານອນຫງາຍແລ້ວໄອ ແນະນຳໃຫ້ນອນແຄງ ສ່ວນໂຕຂ້ອຍແມ່ນໄດ້ນອນໝູບຈຶ່ງນອນໄດ້+ ເມື່ອຍໆ ມາແຊ່ Royal~D ກິນບາງເທື່ອກໍແຊ່ Berocca ແລ້ວແຕ່ອາລົມ+ ປົກກະຕິເປັນ ໂ ລ ກ ກະເພາະກິນ ຢ າ ຫຼາຍບໍ່ໄດ້ເລີຍກິນ Amacone ໃສ່ ເຄືອບກະເພາະກ່ອນ (1 ບ່ ວ ງ ແກງ ເຊົ້າ-ສວາຍ-ແລງ ກ່ອນອາຫານ)

+ ເກືອໃສ່ນໍ້າອຸ່ນ (ບ້ວນຄໍຕອນຕື່ນນອນ ແລະ ກ່ອນນອນ)

+ ບີບນໍ້າໝາກນາວ ປ ະ ສົ ມ ນໍ້າອຸ່ນ (ກິນທຸກເຊົ້າ)+ ຮົມ ຢ າ ຕອນແລງກ່ອນອາບນໍ້າ (ຫົວ ສີ ໄຄເຄື່ອງ, ໃບວິກ, ໃບ-ໝາກ ຂີ້ ຫູດ, ຂີງ.. ປະມານ 10 ນາທີ ສ່ວນໂຕບໍ່ມັກ ແ ມ່ ບັງ ຄັ ບ ເລີຍໃຊ້ເວລາໜ້ອຍ ຮົມ ກ່ອນອາບນຳ້ 30 ນາທີ)

+ ສ ຳ ຄັນທີ່ສຸດແມ່ນສະພາບ ຈິ ດ ໃຈຕ້ອງດີ ອອກ ກ ຳ ລັງກາຍເບົາໆ (ຢ່ າ ຫັ ກ ໂຫມໂຕເອງ ມື້ໃດເມື່ອຍ ຢ່ າ ຝືນ) ກິນນຳ້ມື້ລະ 2 ລິ ດ ຂຶ້ນໄປ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ຮັບປະທານອາຫານໃຫ້ຕົງເວລາ ແລະ ຮັບສານອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ ຂໍຂອບໃຈ

+ ໝາຍ ເ ຫ ດ: ຈາກຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ແລ້ວມາລົມສູ້ຟັງ.