ແຈ້ງງົດໃຊ້BCELONEຕູ້ATMຊົ່ວຄາວ

BCELແຈ້ງ ໃຫ້ງົດໃຊ້ຕູ້ATMແລະ ແອັບBCELONEໃນຊ່ວງເວລາ 23:59 ຂອງວັນທີ 12 ມັງກອນ 2022. ສ ຳ ລັບຜູ້ເຮັດທຸລະ ກ ຳ ຕ່າງໆ ຜ່ານບໍລິການBCELONEຫຼືຕູ້ATMໃນຊ່ວງເວລາ 23:59 ຂອງວັນທີ 12 ມັງກອນ 2022 ເຊິ່ງກົງກັບວັນພຸດ

ແມ່ນຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ ຍ້ອນຈະມີການປັບປຸງລະບົບ ອາດໃຊ້ເວລາເຖິງເຄິ່ງ ຊົ່ ວ ໂມງ. ເຊິ່ງຖ້າເຮົາເຂົ້າໃຊ້ງານແອັບBCELONEເຮົາຈະເຫັນແຈ້ງການທີ່ເພິ່ນສົ່ງມາໃຫ້ ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ງານໃນຊ່ວງເວລານັ້ນ ເພາະອາດຈະເກີດ ບັ ນ ຫາໄດ້.