ອ່ຽນດ່ອນ-ລູກພະຍານາກ

ນີ້ເບາະເພິ່ນເອີ້ນວ່າອ່ຽນດ່ອນຫຼືລູກພະຍານາກ, ເດືອນກຸມພາ 2022 ທີ່ປະເທດໄທ