ເດັກນ້ອຍຖືກງູກັດຫຼ້າສຸດນ້ອງຟື້ນສະຕິແລ້ວ

ອຸທາຫອນສຳຫຼັບເຮືອນໃຜທີ່ມີຝາປູນຫຼືວັດສະດຸອື່ນໆທີ່ອາດເປັນບ່ອນສັດມີພິດ ອັນນີ້ເປັນຂ່າວທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດໄທ ໂດຍຜູ້ເປັນພໍ່ເຕືອນເຖິງເຮືອນທີ່ມີແຜ່ນຝາທໍ່ ຫຼື ວັດຖຸທີ່ມີຊ່ອງຫວ່າງດ້ານລຸ່ມໃຫ້ມີສະຕິ ແລະ ກວດສອບ ໂດຍເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນແມ່ນເດັກຖືກງູເຫົ່າກັດ

ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຫຼິ້ນດິນຢູ່ເທິງຝາປູນ ຝາກເປັນອຸທາຫອນສຳຫຼັບເຮືອນໃຜທີ່ມີຝາປູນ ຫຼື ວັດສະດຸອື່ນໆທີ່ອາດເປັນບ່ອນສັດມີພິດເຂົ້າໄປອາໃສຢູ່ໄດ້ໃຫ້ຮີບມ້ຽນມັດ ແລະ ກວດສອບກັນແດ່ເດີ້ ລ່າສຸດນ້ອງຟື້ນໄດ້ສະຕິ ແລະ ແຂນເບື້ອງທີ່ຖືກງູກັດນິ້ວສາມາດເໜັງໄດ້ແລ້ວ, ເດືອນກຸມພາ 2022