ໂຈະຊົ່ວຄາວການນຳເຂົ້າສັດໃຫຍ່ອະນຸມັດນຳເຂົ້າສັດທີ່ເປັນແນວພັນເທົ່ານັ້ນ

ສູນຂໍ້ມູນທາງດ້ານການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເນື່ອງຈາກວ່າສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບ ຕິດຕໍ່ງົວ-ຄວາຍ ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ເປັນໄພຂົ່ມ ຂູ່ຕໍ່ການລ້ຽງສັດຢູ່ປະເທດເຮົາ, ຊຶ່ງຈາກການຕີລາຄາດ້ານລະບາດວິທະຍາພົບວ່າ ທົ່ວປະເທດມີອັດຕາການຕິດເຊື້ອສະເລ່ຍ 0,7%, ມີອັດຕາການຕາຍສະເລ່ຍ 0,006% ຫລື ເທົ່າກັບ 1% ຂອງສັດຕິດ ເຊື້ອທັງໝົດ ແລະ ອັດຕາການປິ່ນປົວຫາຍດີມາຮອດປັດຈຸບັນຫລາຍກ່ວາ 80%. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຈໍາກັດພະຍາດ ບໍ່ໃຫ້ມີການແຜ່ລະບາດກ້ວາງອອກ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດແຄນຊີ້ນ ງົວ-ຄວາຍ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ. ອີງຕາມແຈ້ງການ ສືບຕໍ່ຄວບຄຸມການລະບາດພະຍາດຜີວໜັງອັກເສບ ຕິດຕໍ່ງົວຄວາຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກທີ 1576/ກລປ, ລົງວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2021 ທີ່ມີເນື້ອໃນອັນສໍາຄັນດັ່ງນີ້:

ອະນຸ ຍາດໃຫ້ມີການເຄື່ອນຍ້າຍສັດປະເພດງົວ-ຄວາຍ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ, ໂດຍສະເພາະລະຫວ່າງບ້ານຕໍ່ບ້ານ ແລະ ເມືອງຕໍ່ເມືອງ ແລະ ແຂວງຕໍ່ແຂວງ ແຕ່ສັດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນຍ້າຍນັ້ນ ຕ້ອງຜ່ານການກວດກາສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສັດຕະວະແພດ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ, ໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ ໂດຍຕ້ອງມີການຢັ້ງຢືນດັ່ງນີ້: ໃບຢັ້ງຢືນການກວດສຸຂະພາບສັດ ຫລື ໃບຢັ້ງຢືນການສັກຢາກັນພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບຕິດຕໍ່ງົວ-ຄວາຍ ຢ່າງໜ້ອຍ 21 ວັນ; ບໍ່ພົບອາການຕຸ່ມພອງຂອງພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບຕິດຕໍ່ງົວຄວາຍ; ບໍ່ພົບອາການໄຂ້ສູງເກີນກ່ວາ 40 ອົງສາເຊ; ໃນກໍລະນີສົງໄສ ໃຫ້ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງແຂວງ ແລະ ລາຍງານໂດຍດ່ວນ ຕໍ່ກົມລ້ຽງ ສັດ ແລະ ການປະມົງ ພ້ອມທັງລົງສົມທົບ ກັບຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ດໍາເນີນການແຍກປ່ຽວ (ຄັດອອກຈາກຝູງ), ປີ່ນປົວຕາມອາການ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງ ສົ່ງໃຫ້ສູນວິໄຈພະຍາດສັດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອກວດກາວິໄຈຫາເຊື້ອພະຍາດ; ຖ້າກວດພົບເຊື້ອພະຍາດ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການແຍກປ່ຽວ, ກັກກັນ ແລະ ປີ່ນປົວໂດຍທັນທີ. ໃຫ້ບັນດາດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ,

ດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ດ່ານປະເພນີ ສືບຕໍ່ເອົາ ໃຈໃສ່ໃນການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດໂດຍໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້: ສໍາລັບການນໍາເຂົ້າສັດໃຫຍ່ ໃຫ້ອະນຸຍາດສະເພາະ ສັດທີ່ໃຊ້ເປັນແນວພັນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ໃຫ້ມີໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບສັດ ແລະ ການຢັ້ງຢືນແຫລ່ງທີ່ມາຂອງສັດ ຈາກອົງການຂອງລັດຂອງປະເທດສົ່ງອອກ, ໃຫ້ມີໃບຢັ້ງຢືນການສັກຢາກັນພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບຕິດຕໍ່ຢ່າງໜ້ອຍ 21 ວັນ, ບໍ່ພົບອາການຕຸ່ມພອງຂອງພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບຕິດຕໍ່ງົວຄວາຍ ແລະ ຕ້ອງບໍ່ພົບອາການໄຂ້ສູງເກີນກ່ວາ 40 ອົງສາເຊ. ສໍາລັບສັດສົ່ງຜ່ານທຸກໂຕ ໃຫ້ມີໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບສັດ ແລະ ການຢັ້ງຢືນແຫລ່ງທີ່ມາຂອງສັດຈາກອົງການຂອງລັດຂອງປະເທດສົ່ງອອກ, ໃຫ້ມີໃບຢັ້ງຢືນການສັກຢາກັນພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບ ຕິດຕໍ່ຢ່າງໜ້ອຍ 21 ວັນ, ບໍ່ພົບອາການຕຸ່ມພອງຂອງພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບຕິດຕໍ່ງົວ-ຄວາຍ ແລະ ຕ້ອງບໍ່ພົບອາການໄຂ້ສູງເກີນກ່ວາ 40 ອົງສາເຊ. ໃນກໍລະນີພົບສັດມີອາການ ແລະ ສົງໄສແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານໂດຍເດັດຂາດ.