ມື້ ນີ້ ເ ສ ຍຊີ ວິ ດ 3 ຄົ ນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນຊຸມ ຊົ ນ 533 ຄົ ນ

ໃນຊຸມ ຊົ ນ ບໍ່ມີທ່າອ່ຽງວ່າຈະ ຫຼຸ ດ ລົງ ແລະຍັງມີ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຢູ່ເລື້ອຍໆ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃຫມ່ທັງໝົດ 542 ຄົ ນ ເຊິ່ງມີ

+ ໃນຊຸມຊົນ:

– ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 380 ຄົ ນ

– ຫຼວງ ພ ະ ບາງ 52 ຄົ ນ

– ສະຫວັນນະເຂດ 22 ຄົ ນ

– ຈຳປາສັກ 15 ຄົ ນ

– ບໍ່ແກ້ວ 10 ຄົ ນ

– ວຽງຈັນ 18 ຄົ ນ

– ໄຊສົມບູນ 10 ຄົ ນ

– ບໍລິຄຳໄຊ 17 ຄົ ນ

– ຄຳມ່ວນ 7 ຄົ ນ

– ສາລະວັນ 2 ຄົ ນ

+ ເປັນ ແ ຮ ງ ງານນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ:

– ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 6 ຄົ ນ

– ຫຼວງ ພ ະ ບາງ 3 ຄົ ນ

Facebook Comments Box

Similar Posts