ຮ້ານຂາຍ ຊີ້ ນ ສົ ດ ດື່ມ ເ ບ ຍ 6 ຄົ ນ ຖື ກ ຈັ ບ ເລີຍ

ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ 2021, ກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສຶກສາ ອົ ບ ຮົມ ແລະ ປັ ບ ໃໝ ກຸ່ມໄວລຸ້ນ 6 ຄົ ນ, ຍີ ງ 4 ຄົ ນ ທີ່ຕັ້ງວົງ ຊຸ ມ ແຊວດື່ມ ເ ບ ຍ ຢູ່ຮ້ານຂາຍ ຊີ້ ນ ສົ ດ ເຂດບ້ານຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ ເມືອງຈັນທະບູລີ ເຊິ່ງເປັນການ ລ ະ ເ ມີ ດ ຕໍ່ຄໍາ ສັ່ ງ ເລກທີ 15/ນຍ ແລະ ແ ຈ້ ງ ການ ເລກທີ 37/ຈນວ. ກ່ອນນີ້ຄື: ວັນທີ 7 ຕຸລາ 2021 ໄດ້ສົມ ທົ ບ ກັບ ສະຖານີ ຮັ ບ ແ ຈ້ ງ ແລະ ແກ້ໄຂ ເ ຫ ດ ສຸ ກ ເສີນ 1191 ຫົວເມືອງ, ປກສ ກຸ່ມໂພນຕ້ອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງບ້ານຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ ລົງ ກ ວ ດ ກາພື້ນທີ່ຄວາມຮັບ ຜິ ດ ຊອບ ພົບເຫັນກຸ່ມໄວລຸ້ນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຕັ້ງວົງ ຊຸ ມ ແຊວ, ບໍ່ຮັກສາ ໄ ລ ຍ ະ ຫ່າງ ຖືເປັນການ ລ ະ ເ ມີ ດ ຄໍາ ສັ່ ງ,

ແ ຈ້ ງ ການ ຈິ່ງໄດ້ ປັ ບ ໃ ໝ ຕາມ ແ ຈ້ ງ ການ ເລກທີ 37/ຈນວ. ກອງບັນຊາການ ປກສ ນວ ຂໍຮຽກ ຮ້ ອ ງ ມາຍັງບັນດາຄອບຄົວ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ໃນ ໄ ລ ຍ ະ ປ້ ອ ງ ກັນການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ແມ່ນໃຫ້ ຢຸ ດ ເຊົາຕັ້ງວົງ ຊຸ ມ ແຊວ ຫຼື ການ ກ ະ ທໍ າ ໃດໆທີ່ ຜິ ດ ຕໍ່ຄໍາ ສັ່ ງ, ແ ຈ້ ງ ການຂອງ ຂັ້ ນ ເທີງ ທັງນີ້, ກໍເພື່ອຮັກສາ ໄ ລ ຍ ະ ຫ່າງ ແລະ ພ້ອມກັນ ສ ະ ກັ ດ ກັ້ ນ ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ພ ະ ຍາດ ທີ່ອາດຈະ ແ ຜ່ ອອກສູ່ວົງກວ້າງ; ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຖ້າຫາກພົບເຫັນການ ຝ າ ຝື ນ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຈະນໍາໃຊ້ ມ າ ດ ຕ ະ ການຢ່າງ ເ ຂັ້ ມ ງວດ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ ຍົ ກ ເວັ້ນ.