ຂີ່ລົດຈັກ ໄ ລ່ ລ້ າ ທີ່ເສັ້ນທາງເຈົ້າຟ້າງຸ່ມພົບ ອ າ ວຸ ດ ປື ນ ແລະ ຢ າ ບ້

ພ ະ ຍ າ ຍາມ ຫຼົ ບ ໜີ ຈຸ ດ ກ ວ ດ ກາ ຂອງ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ແຕ່ບໍ່ ລ ອ ດ ຖື ກ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ນໍາ ກັ ກ ຕົວ ກ ວ ດ ພົບຂອງ ກ າ ງ ຢ າ ເ ສ ຕິ ດ ແລະ ອ າ ວຸ ດ ປື ນ ໃນຄືນວັນທີ 9 ຕຸລາ 2021 ສະຖານີ ຮັ ບ ແ ຈ້ ງ ແລະ ແກ້ໄຂ ເ ຫ ດ ສຸ ກ ເ ສີ ນ 1191 ຫົວເມືອງ ໄດ້ສົມ ທົ ບ ກັບ ຈະລາຈອນ ເມືອງ ແລະ ປກສ ກຸ່ມ ສີຖານເໜືອ ເມືອງສີ ໂ ຄ ດ ຕ ະ ບອງ ຕັ້ງ ຈຸ ດ ກວດ ຢູເສັ້ນທາງສວນ ເ ຈົ້ າ ຟ້ າ ງຸ່ມ ຮອດເວລາ 00:20 ໂມງ ໄດ້ມີ ທ້າວ ໂຈຮອຍໂຢ ອາຍຸ 43 ປີ ສັນຊາດມາເລ ເ ຊ ຍ ພັກເຊົາ ຢູ່ບ້ານດອນ ນົ ກ ຂຸ້ມ ເມືອງສີ ສັ ດ ຕ ະ ນາກ ນວ ຂັບຂີ່ລົດຈັກມາແຕ່ເສັ້ນທາງ ບ້ານຂຸນຕາທົ່ງ ເມືອງສີ ໂ ຄ ດ ຕ ະ ບອງ

ພໍຮອດ ຈຸ ດ ກ ວ ດ ຂອງ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ ຂັ ບ ຂີ່ ລົດ ໜີ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ລົດ ຈັ ກ ລົ້ມ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຈິ່ງ ຂັ ບ ຂີ່ ລົດນໍາ ຕົ ວ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ ພ້ອມທັງ ກ ວ ດ ຄົ້ນ ຖົງພາຍສີດໍາ ພົບຂອງ ກ າ ງ ຢ າ ບ້ າ 200 ເ ມັ ດ, ຢ າ ໄ ອ 1 ຖົ ງ ນ້ ອ ຍ, ອຸປະກອນ ເ ສ ຢ າ 4 ອັ ນ ແລະ ປື ນ ສັ້ ນ 9 ມ ມ 1 ກ ະ ບ ອ ກ ພ້ອມ ລູ ກ ປື ນ 12 ລູ ກ ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງໄດ້ ນໍ າ ຕົວສົ່ງໃຫ້ ກ ອ ງ ບັນຊາການ ປກສ ເມືອງສີ ໂ ຄ ດ ຕ ະ ບອງ ດໍາເນີນ ຄ ະ ດີ. ຜ່ານການ ສ ອ ບ ສວນ ເບື້ອງຕົ້ນຂອງ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ໃຫ້ການ ຮັ ບ ສາລະ ພ າ ບ ວ່າ:

ໃນວັນທີ 9 ຕຸລາ 2021 ເວລາ 21:30 ໂມງ ຕົນເອງໄດ້ໂທຫາ ຊ າ ຍ ຄົ ນ ໜຶ່ງ(ບໍ່ຮູ້ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່) ເພື່ອ ສັ່ ງ ຊື້ ຢ າ ບ້ ຈໍ າ ນ ວ ນ 200 ເ ມັ ດ ແລະ ໄດ້ ນັ ດ ຈຸ ດ ສົ່ ງ ຢ າ ບ້ ຢູ່ໂຮງແຮມແຫ່ງ ໜຶ່ ງ ເຂດບ້ານດົງນາ ໂ ຊ ກ ເມືອງສີ ໂ ຄ ດ ຕ ະ ບອງ ຫຼັງຈາກໄດ້ ຢ າ ບ້ ມາແລ້ວ ຮອດເວລາ 00:20ໂມງ ຕົນເອງໄດ້ ຂັ ບ ຂີ່ ລົ ດ ຈັກ ເພື່ອຈະກັບບ່ອນ ພັ ກ ເຊົາ ພໍໄປຮອດ ຈຸ ດ ກ ວ ດ ກາ ຢູ່ເສັ້ນທາງສວນ ເ ຈົ້ າ ຟ້ າ ງຸ່ມ ເມືອງສີ ໂ ຄ ດ ຕ ະ ບອງ ກໍ່ ຖື ກ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ກັ ກ ຕົວ,

ສ່ວນ ຢ າ ໄ ອ ທີ່ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ພົບເຫັນນັ້ນແມ່ນຊື້ນໍາ ຊ າ ຍ ຄົ ນ ຕ່າງປະເທດ(ບໍ່ຮູ້ຊື່) ຢູ່ໂຮງແຮມ ແຫ່ງ ໜຶ່ ງ ເຂດບ້ານມີໄຊ ເມືອງຈັນທະບູລີ ແລະ ປື ນ ແມ່ນຂອງ ຜູ້ ທີ່ ຕິ ດ ໜີ້ ແລ້ວບໍ່ມີ ເ ງິ ນ ໃຊ້ແທນ ຕົນຈິ່ງໄດ້ ເ ອົ າ ປື ນ ມາ ຮັ ກ ສາໄວ້. ປັ ດ ຈຸບັນ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ກ ອ ງ ບັນຊາການ ປກສ ເມືອງສີ ໂ ຄ ດ ຕ ະ ບອງ ພວມປະສານສົມທົບ ກັບຫ້ອງ ຕໍ າ ຫຼ ວ ດ ປກສ ນວ ເພື່ອນໍາສົ່ງ ຜູ້ ກ່ ຽ ວ ໃຫ້ຫ້ອງ ຕໍ າ ຫຼ ວ ດ ສືບຕໍ່ເນີນ ຄ ະ ດີ.