ເຫດຟ້າ ຜ່ າ ຖຽງນາທີ່ມີຄົນອາໄສຢູ່ເຮັດໃຫ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ທັນທີ 3 ຄົ ນ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ 4 ຄົ ນ

ຜູ້ໃຊ້ ເ ຟ ສ ໄດ້ ໂ ພ ສ ວ່າ “ຂ່ າ ວ ສະ ຫຼົ ດ ໃຈ ຟ້າ ຜ່ າ ຄົ ນ ເ ສ ຍ ຊິ ວິ ດ ເມື່ອວັນທີ 9/10/2021 ໄດ້ເກິດ ເ ຫ ດ ຟ້າ ຜ່ າ ຄົ ນ ເ ສ ຍ ຊິ ວິ ດ ທີ່ ບ້ານໂພນ ໃນຄະ ນ ະ ທີ່ກິນເຂົ້າ ສ ວ າ ຍ ຢູ່ຖຽງນາ (ຟ້າ ຜ່ າ ເສົາຖຽງ)

ເຊິ່ງມີ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊິ ວິ ດ ຈະ ສວນ 3 ຄົ ນ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ 4 ຄົ ນ ໃນນັ້ນມີ ນັ ກ ຮຽນ 2 ຄົ ນ ເຊິ່ງຮຽນຢູ່ ຮຮ ມສ ເມືອງວາ ເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແ ມ່ ມ າ ນ ທ້ອງ 3 ເດືອນເປັນຕາອີຕົນ ແ ຮ ງ ເຊິ່ງໃນຊ່ວງນີ້ ຢູ່ໃນຊ່ວງເຂົ້າ ຍ າ ກ ໝາກແພງ ສະ ຂ້ າ ພ ະ ເ ຈົ້ າ ໃນນາມ ຍ າ ດ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ

ຈຶ່ງຂໍເຊີນຊວນຜູ້ທີ່ມີໃຈ ສັ ດ ພາ ຮ່ ວ ມ ກິນ ຮ່ ວ ມ ທານກະຂໍມາ ຮ່ ວ ມ ກິນທານໄດ້ (ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ ຊ່ ວ ຍ ຮ່ ວ ມ ກິນ ຮ່ ວ ມ ທານກັບຄອບຄົວ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊິ ວິ ດ ຕອນແລງກຽວພວກ ຂ້ າ ພ ະ ເ ຈົ້ າ ຈະຈັດລາຍ ຊື່ ແລະ ແ ຈ້ ງ ຈາກສ່ວນ ເ ງິ ນ ແລ້ວຈະນຳໄປມອບໃຫ້ຄອບຄົວ ຜູ້ ຊິ ວິ ດ)”