ແມ່ ຄ້ າ ສຸດເຮັງ ຖື ກ ເ ລ ກ 828.000.000 ລ້ າ ນ ກີ ບ

ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກ ະ ປູ ໃຫ້ ໂ ຊ ກ ນີ້ຄື ຜູ້ ໂ ຊ ກດີ ຖື ກ ເ ລ ກ 828.000.000 ລ້ າ ນ ກີ ບ, ງວດໜ້າຂໍໃຫ້ ເ ຮັ ງ ແບບນີ້ເດີທຸກ ຄົ ນ ຍິນດີກັບ ຜູ້ ໂ ຊ ກ ດີ ຖື ກ ເ ລ ກ 6 ໂ ຕ ງວດວັນທີ 11/10/2021 ຜົນ ຫ ວ ຍ 695339 ໃຜ ແ ຊ໌ ຂໍໃຫ້ ເ ຮັ ງ ງວດໜ້າເດີ ຈາກການ ຖ່ າ ຍ ທອດ ສົ ດ ຜົນ ຫ ວ ຍ ມື້ ວ າ ນ ນີ້ 800 ລ້ າ ນ ຖື ກ ​ເ ລ ກ ເຮັງໂຊກ