ຖ້າບໍ່ ຈໍ າ ເ ປັ ນ ງົດການມາຢ້ຽມ ຄົ ນ ເ ຈັ ບ ຢູ່ໂຮງໝໍຂອງພີ່ນ້ອງ

ຖ້າບໍ່ ຈໍ າ ເ ປັ ນ ຄວນມາເຝົ້າພຽງແຕ່ ຄົ ນ ດຽວ ແລະ ງົດການມາຢ້ຽມ ຄົ ນ ເ ຈັ ບຢູ່ ໂຮງໝໍຂອງພີ່ນ້ອງທຸກຄົ ນ . ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ມີ ຄົ ນ ເຂົ້າໄປນອນ ປິ່ ນ ປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ຈ ຳ ນວນຫຼາຍ, ຈຶ່ງ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ແພດ ແລະ ພ ະ ນັກງານດ່ານໜ້າ ຈ ຳ ນວນໜຶ່ງເກີດການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ເຊິ່ງສົ່ງ ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ຕໍ່ການບໍລິການໃນໂຮງໝໍ, ແຕ່ໂຮງໝໍຂອງພວກເຮົາກໍຍັງ ສື ບ ຕໍ່ເປີດບໍລິການ ເພື່ອຮັບໃຊ້ ປິ່ ນ ປົວປະຊາຊົນທີ່ ເ ຈັ ບ ປ່ ວ ຍຍ້ອນ ພ ະ ຍາດຕ່າງໆເໝືອນເຊັ່ນເຄີຍ. ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານ ດຣ. ລັດ ຕ ະ ນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມ ພ ະ ຍາດຕິດຕໍ່, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເພື່ອສະ ກັ ດ ກັ້ ນ ບໍ່ໃຫ້ເກີດມີການ ແ ຜ່ ເ ຊື້ ອ,

ຖ້າບໍ່ ຈໍ າ ເປັນ ກໍ່ຄວນມາເຝົ້າພຽງແຕ່ ຄົ ນ ດຽວກໍ່່ພໍ ແລະ ງົດການມາຢ້ຽມ ຄົ ນ ເ ຈັ ບ ຢູ່ໂຮງໝໍຂອງພີ່ນ້ອງທຸກ ຄົ ນ . ສໍາຄັນ ແມ່ນໃຫ້ຕຽມພ້ອມສະບູ ຫຼື ນໍ້າ ຢ າ ລ້າງມື, ຜ້າ ປິ ດ ປາກດັງໃຫ້ພຽງພໍຕໍ່ທັງ ຄົ ນເ ຈັ ບ ແລະ ຜູ້ ມາເຝົ້າດ້ວຍ. ບັນດາທ່ານທີ່ ຮັ ກ ແພງ ການ ຕໍ່ ສູ້ ກັບ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ເໝືອນກັບວ່າເປັນການເຮັດ ສົ ງ ຄ າ ມ ກັບ ສັ ດ ຕູ ທີ່ເບີ່ງບໍ່ເຫັນດ້ວຍ ຕ າ ເ ປົ່ າ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ເ ຊື້ ອ ພ ະ ຍາດມັນຢູ່ ຈຸ ດ ໃດແດ່ ສະນັ້ນ ທຸກ ຄົ ນ ຕ້ອງ ເ ຂັ້ ມ ງວດໃນການລ້າງມື ເ ລື້ ອ ຍ ໆ ແລະ ແ ຍ ກ ຫ່າງຈາກ ຄົ ນ ອື່ນ.