ຮ້ານດີມາກດົງປາລານປິ ການບໍລິການຊົ່ວຄາວພະນັກງານຕິດໂຄວິດ

ເມືອງສີ ສັ ດ ຕ ະ ນາກ ຂໍໃຫ້ ຮ້ າ ນ ດີມາກ ດົງປາລານ ປິ ດ ການ ບໍ ລິ ການ ຊົ່ ວ ຄາວ ຫຼັງຈາກມີ ພ ະ ນັກງານ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຄະ ນ ະ ສະເພາະ ກິ ດ ເມືອງສີ ສັ ດ ຕ ະ ນາກ ໄດ້ອອກ ແ ຈ້ ງ ການ ຂໍຄວາມ ຮ່ ວ ມ ມືກັບ ຮ້ານ ດີ ມາກ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານດົງປາລານທ່າ ເມືອງສີ ສັ ດ ຕ ະ ນາກ ໃຫ້ ໂ ຈ ະ ຊົ່ ວ ຄາວການເປີດ ບໍ ລິ ການ, ເນື່ອງຈາກວ່າຢູ່ພາຍໃນ ສູ ນ ການ ຄ້ າ ດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດມີກໍ ລ ະ ນີ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ພ ະ ຍາດ C O V I D – 1 9 ແລະ ຜູ້ສຳຜັດທີ່ເປັນກຸ່ມ ສ່ ຽ ງ ຂອງ ພ ະ ນັກງານທີ່ມາ ເ ຮັ ດ ໜ້າທີບໍລິການໃຫ້ ລູ ກ ຄ້ າ ຢູ່ພາຍໃນ ສູ ນ ການ ຄ້ າ ໂດຍ,

ໃຫ້ ໂ ຈ ະ ຊົ່ ວ ຄາວກ່ຽວກັບການເປີດ ບໍ ລິ ການສູນການ ຄ້ າ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 12 ຕຸລາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າຈະມີ ແ ຈ້ ງ ການປ່ຽນແປງ. ແລະ ໃຫ້ສືບຄົ້ນຫາ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ແລະ ຜູ້ສຳພັດໃກ້ ສິ ດ ຂອງ ພ ະ ນັກງານທີ່ມາໃຫ້ ບໍ ລິ ການ ລູ ກ ຄ້ າ ໂດຍໄວ, ພ້ອມທັງໃຫ້ ຜູ້ ທີ່ ສໍ າ ພັດໃກ້ ສິ ດ ( C1 ) ໄປກວດຫາ ເ ຊື້ ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ຕ -1 9 ຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ກວດຫາ ເ ຊື້ ອ ທີ່ທາງການໄດ້ກຳນົດໄວ້ ພ້ອມທັງ, ໃຫ້ ແ ຈ້ ງ ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂດຍ ດ່ ວ ນ ຕໍ່ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ທີມງານ ລ ະ ບ າ ດ ວິທະຍາຫ້ອງການສາທາລະນະ ສຸ ກເມືອງກໍ່ຄື ພ ະ ແນກສາທາລະນະສຸກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໂດຍ ດ່ ວ ນ.