ພໍ່ຕູ້ອາຍຸ 71 ປີ ຜູ້ທີ່ມີດັງຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກ ທຳ ລ າ ຍ ສະຖິຕິ

ພໍ່ຕູ້ ເມເມັກ ຄົ ນ ປະເທດຕຸ ຣ ະ ກີ ອາຍຸ 71 ປີ ຖືກບັນທຶກເປັນ ຄົ ນ ທີ່ມີດັງ ຍ າ ວ ທີ່ສຸດໃນ ໂ ລ ກ ແນ່ນອນວ່າອາດມີບາງ ຄົ ນ ທີ່ມີດັງ ໃ ຫ່ ຍ ຍ າ ວ ກວ່ານີ້ ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ ຖື ກ ບັນທຶກລົງໃນ ສ ະ ຖິ ຕິໂລກ ແຕ່ໃນປີ 2010 ລ າ ວ ຖື ກ ເຊີນໄປອອກລາຍການ Lo Show dei Record ເຊີ່ງທາງລາຍການໄດ້ວັດຄວາມ ຍ າ ວ ດັງຂອງ ພໍ່ຕູ້ ເມເມັກ ໄດ້ເຖິງ 8,8 ຊັ ງ ຕີ ແ ມັ ດ ເຖິງແມ້ວ່າດັງເປັນ ອ ະ ໄ ວ ຍ ະ ວ ະ

ຮ່າງການບໍ່ມີສ່ວນໃດທີ່ສາ ມ າ ດ ເຕີບໂຕໄດ້ ແຕ່ໃນ ສ ະ ຕ ະ ວັດທີ 18 ນັກສະແດງລະຄອນ ສັ ດ ຊື່ ໂຣມັນ ເວດເດີ ໄດ້ ຖື ກ ບັນທຶກວ່າ ລ າ ວ ມີດັງ ຍ າ ວ ທີ່ສຸດໃນປະ ຫ ວັ ດ ສາດ ມ ະ ນຸດ ໂດຍ ລ າ ວ ມີສັນດັງ ຍ າ ວ ເຖິງ 19 ຊັ ງ ຕີ ແ ມັ ດ ຫຼື ປະມານ 7,5 ນີ້ ວ ແຕ່ ລ າ ວ ໄດ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ເມື່ອຕອນອາຍຸໄດ້ 50 ປີ ແຕ່ຄວາມໂດ່ງດັງ ເ ລື່່ ອ ງ ດັງຂອງ ລ າ ວ ທີ່ມີຄວາມ ຍ າ ວ ທີ່ສຸດໃນ ໂ ລ ກ ຍັງຄົງ ຖື ກ ເວົ້າເຖິງມາຮອດ ປ ະ ຈຸ ບັນນີ້