ທ່ານ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ກຽມເປີດຮັບ ນັ ກ ທ່ອງທ່ຽວ 10 ປະເທດ

ຕາມການຖະແຫຼງການ ໂດຍ ທ່ານ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ ປະເທດ ໄ ທ ກຽມເປີດຮັບ ນັ ກ ທ່ອງທ່ຽວ 10 ປະເທດ ເຂົ້າປະເທດໂດຍບໍ່ຕ້ອງ ກັ ກ ໂຕ ເລີ່ມ ວັນທີ 1 ພ ະ ຈິກ 2021 ນີ້ ເປັນຕົ້ນໄປ. ໃນເວລາ 8 ໂມງ ແລງ ຂອງວັນທີ 11 ຕຸລາ 2021, ທ່ານ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ ປະເທດໄດ້ ໄດ້ຖະແຫຼງການວ່າ: ໃນວັນທີ 1 ພ ະ ຈິກ ເປັນຕົ້ນໄປ ປະເທດ ໄ ທ ຈະເປີດຮັບການເດີນທາງເຂົ້າປະເທດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງ ກັ ກ ໂຕ ສຳລັບຜູ້ທີ່ ສັ ກ ວັ ກ ຊີນຄົບ ແລະ ເດີນທາງດ້ວຍທາງອາກາດ ເຊິ່ງມາຈາກປະເທດທີ່ໄດ້ກຳນົດວ່າ ເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມ ສ່ ຽ ງ ຕໍ່ າ.

ເບື້ອງຕົ້ນ ຈະເປີດຮັບກ່ອນ 10 ປະເທດ ເຊິ່ງລວມມີ ອັງ ກິ ດ, ສິງ ກ ະ ໂປ, ເຢຍ ລ ະ ມັນ, ຈີ ນ ແລະ ອາ ເ ມ ລິກາ ແລະຕັ້ງເປົ້າວ່າຈະຂະຫຍາຍ ຈຳ ນວນປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ພາຍໃນວັນທີ 1 ທັນວາ 2021 ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2022 ຈະເພີ່ມ ຈຳ ນວນປະເທດອອກໄປເພີ່ມອີກໃຫ້ກ້ວາງຂວາງ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ມາຈາກປະເທດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນລາຍຊື່ປະເທດທີ່ມີຄວາມ ສ່ ຽ ງ ຕໍ່ າ ຍັງໃຫ້ຕ້ອນຮັບເຂົ້າປະເທດ ໄ ທ ແຕ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງ ກັ ກ ໂຕ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະມາດ ຕ ະ ການທີ່ກຳນົດໄວ້. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໃນວັນທີ 1 ທັນວາ 2021 ຈະພິຈາລະນາໃຫ້ອະນຸ ຍ າ ດ ນັ່ງດື່ມເຄື່ອງດຶ່ມທາດ ເ ຫຼົ້ າ ໃນຮ້ານໄດ້

ແລະ ຈະພິຈາລະນາໃຫ້ສະຖານທີ່ບັນ ເ ທີ ງ ຕ່າງໆ ເປີດໃຫ້ ບໍ ລິ ການໄດ້ ພາຍໃຕ້ມາດ ຕ ະ ການດ້ານກະຊວງສາທາລະນະ ສຸ ກ ຢ່າງເໝາະສົມ. ທ່ານນາຍົກໄທກ່າວ “ ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າຮູ້ວ່າການ ຕັ ດ ສິນໃຈ ມີຄວາມ ສ່ ຽ ງ ເມື່ອເຮົາເລີ່ມຕົ້ນຜ່ອນຜັນ ຈະເຮັດໃຫ້ ຈຳ ນວນ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ເພີ່ມຂຶ້ນ ເປັນການ ຊົ່ ວ ຄາວ ເຊິ່ງເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຝົ້າ ລ ະ ວັ ງ ສະພາບການຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ປະເມີນເບິ່ງວ່າ ເຮົາຈະ ຮັ ບ ມືກັບສະຖານະການນັ້ນ ແ ນ ວ ໃດ ເຮົາຕ້ອງບໍ່ປ່ອຍໂອກາດນີ້ ເພາະຖ້າເຮົາຕ້ອງ ເ ສ ຍ ໂອກາດໃນຊ່ວງເວລາ ທ ອ ງ ຂອງການທຳມາຫາ ກິ ນ ໄປອີກ ເປັນປີທີ 2 ຕິ ດ ຕໍ່ກັນ ຂ້ າ ພ ະ ເ ຈົ້ າ ຄິດວ່າ ປະຊາຊົນຄົງຮັບມື ບໍ່ ໄ ຫ ວ ອີກຕໍ່ໄປ”.