ໂຮງງານ ກ ຽ ນ ວິໄລມາຮັບອີກແລ້ວຍັງ ບໍ່ ໜົດ

ວັນທີ 12/10/2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ ໂຮງງານກຽນວິໄລ …. ຍັງບໍ່ໜົດ … ມາຮັບອີກແລ້ວ,

ແລະມາຟັງທ່ານໝໍບອກວິທີກິນ ຢ າ ປີ້ ນ ປົວ ໂ ຄ ວິ ດ ລາຍລະອຽດມີ ຫ ຍັ ງ ແດ່