ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊີ້ແຈງກໍ່ກຳແພງຕັນທາງເຂົ້າໜ້າເຮືອນປະຊາຊົນ

ອອກມາຊີ້ແຈງແລ້ວ ເລື່ອງກໍ່ ກໍ ຳ ແພງຕັນທາງເຂົ້າໜ້າເຮືອນ ເດືອນທັນວາ 2021