ໄດ້ຮັບສິນຄ້າກ່ອງສຸ່ມທີ່ບໍ່ເໝາະສົມແມ່ນ ຜິ ດ ກົ ດ ໝາຍອາຍາ

ກ່ອງສຸ່ມ ໂດຍສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບບໍ່ເໝາະສົມ ຈະ ຖື ກ ປັບໄໝ 50 ລ້ານກີບ ກ່ອງສຸ່ມເຈົ້າບັນຫາ ປະຈຸບັນບັນດາຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຫຼາຍໆທ່ານໄດ້ຫັນມາໃຊ້ກົນລະຍຸດການ ຕ ະ ຫຼາດສະໄໝໃໝ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ກ່ອງສຸ່ມ”. ອະທິບາຍງ່າຍໆກໍຄື:ລູກຄ້າຈ່າຍເງິນຊື້ສິນຄ້ານຳຮ້ານຄ້າຕ່າງໆໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງຈະໄດ້ຮັບສິນຄ້າ ປ ະ ເ ພ ດ ໃດ. ການເລືອກສິນຄ້າຕ່າງໆນັ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບຜູ້ຂາຍເຊິ່ງຈະເລືອກສິນຄ້າຕ່າງໆທີ່ເໝາະ ສົ ມ ແລະ ສົ ມ ເຫດ ສົ ມ ຜົນກັບເງິນທີ່ລູກຄ້າຈ່າຍໄປນັ້ນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.ຖ້າຫາກວ່າເມື່ອໄດ້ຮັບກ່ອງສຸ່ມແລ້ວ ລູກຄ້າໄດ້ຮັບສິນຄ້າທີ່ຢູ່ໃນກ່ອງນັ້ນມີມູນຄ່າເໝາະສົມ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າເງິນທີ່ຈ່າຍໄປກໍຄົງຈະບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ. ແຕ່ຖ້າໃນກໍລະ ນີ ທີ່ມູນຄ່າສິນຄ້າໃນກ່ອງດັ່ງກວ່າ ຕໍ່ າ ກວ່າມູນຄ່າຂອງກ່ອງສຸ່ມທີ່ຈ່າຍໄປເດ?? ຈະຖືວ່າມີຄວາມ ຜິ ດ ທາງ ກົ ດ ໝາຍບໍ່??ພວກເຮົາ Phomsoupha & Son Law ມີຄຳເຫັນວ່າ: ກົນລະຍຸດ “ກ່ອງສຸ່ມ” ຖືວ່າແມ່ນກົນລະຍຸດທາງການ ຕ ະ ຫຼາດໜຶ່ງທີ່ບໍ່ຄັດຕໍ່ ກົ ດ ໝາຍ. ພາຍໃຕ້ ກົ ດ ໝາຍຂອງ ສປປ ລ າ ວ ບໍ່ໄດ້ມີການ ກ ຳ ນົດຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ກົນລະຍຸດທາງການ ຕ ະ ຫຼາດດັ່ງກ່າວ.ແຕ່ວ່າຖ້າເຈດ ຕ ະ ນາການໃຊ້ກົນລະຍຸດນີ້ໃນທາງອື່ນເຊັ່ນ: ເຈດ ຕ ະ ນາໂຄສະນາທີມີລັກສະນະ ຕົ ວ ະ ຍົວະ ຫຼື ຕັ້ງລາຄາທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບມູນຄ່າສິນຄ້າທີ່ເປັນຈິ່ງ, ການກະທຳດັ່ງກ່າວອາດເຂົ້າຄ່າຍ ສໍ້ ໂ ກ ງ ຊັບກໍເປັນໄປໄດ້. ມາດຕາ 233 ຂອງ ປະມວນ ກົ ດ ໝາຍອາຍາ 2017 ກຳນົດໄວ້ວ່າ:ບຸກຄົນໃດຫາກໄດ້ໃຊ້ເລ່ລ່ຽມ ຕົ ວ ະ ຍົວະ ຫຼ ອ ກ ລວງດ້ວຍວິທີໃດກໍຕາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນເອົາຊັບໃຫ້ຕົນ ຈະຖືວ່າໄດ້ກະທຳ ຜິ ດ ຖານ ສໍ້ ໂ ກ ງ ຊັບ. ຄຳຖາມກໍຄືມັນຈະເປັນການ ຕົ ວ ະ ຍົວະ ຫຼ ອ ກ ລວງໄດ້ແນວໃດໃນເມື່ອລູກຄ້າເຕັມໃຈຊື້ກ່ອງສຸ່ມນັ້ນເອງ??ຄຳຕອບກໍຄືການທີ່ໂຄ ສ ະ ນາວ່າສິນຄ້າທີ່ຈະໄດ້ຮັບແມ່ນຄຸ້ມຄ່າກັບມູນຄ່າເງິນທີ່ຈ່າຍໄປ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງມູນຄ່າສິນຄ້າແມ່ນຫຼຸດຈາກ ຈຳ ນວນເງິນທີ່ຈ່າຍໄປ ກໍອາດຖືເປັນການ ຕົ ວ ະ ຍົວະຜູ້ບໍລິໂພກໃຫ້ຫຼົງເຊື່ອໄດ້ວ່າຈະໄດ້ຮັບສິນຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າທຽບເທົ່າ ຫຼື ຫຼາຍກ່ອນມູນຄ່າ ເ ງິ ນ ທີ່ຈ່າຍໄປ.ອີກປະການໜຶ່ງຄືການເຈດ ຕ ະ ນາສວຍໃຊ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງລູກຄ້າທີ່ມີໃຫ້ແກ່ຮ້ານຄ້າກໍອາດຖືໄດ້ວ່າແມ່ນກົນ ອຸ ບາຍ ແລະ ເລ່ລຽມອັນໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ໃນການ ຕົ ວ ະ ຍົວະລູກຄ້າເພື່ອມອບຊັບ (ເ ງິ ນ) ໃຫ້ແກ່ຕົນ. ຖ້າຫາກພິສູດແລ້ວວ່າມີຄວາມ ຜິ ດ ຈິງຜູ້ກະທຳ ຜິ ດ ໄດ້ມີການເຈດ ຕ ະ ນາຫຼອກລວງ ຫຼື ຕົ ວ ະ ຍົວະເອົາຊັບລູກຄ້າແລ້ວນັ້ນ ຜູ້ກ່ຽວອາດຈະ ຖື ກ ລົງໂທດ ຕັ ດ ອິດສະລະພາບແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 3 ປີ ແລະ ຈະ ຖື ກ ປັບໃໝແຕ່ 5.000.000 ກີບ ຫາ 20.000.000 ກີບ.ຫາກມີການ ສໍ້ ໂກງເປັນອາຈິນ ຫຼື ກໍຄວາມ ເ ສ ຍ ຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈະ ຖື ກ ລົງໂທດ ຕັ ດ ອິດສະຫຼະພາບແຕ່ 3 ປີ ຫາ 8 ປີ ແລະ ຈະ ຖື ກ ປັບໃໝແຕ່ 10.000.000 ຫາ 50.000.000 ກີບ. ເພາະສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຢາກຝາກ ເ ຕື ອ ນ ພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າ ແລະຫວົໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆໃຫ້ລະ ມັ ດ ລະວັງໃນການໃຊ້ກົນລະຍຸດການ ຕ ະ ຫຼາດກ່ອງຊຸ່ມ, ຖ້າບໍ່ສະນັ້ນເພື່ອນອາດເຂົ້າຄ່າຍກະທຳ ຜິ ດ ທາງອາຍາກໍເປັນໄປໄດ້ນະເພື່ອນນະ ຂໍ້ມູນຈາກ ເພຈ Phomsoupha & Son Law