ຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃຫ້ຊັບຊ້ອນພະນັກງານລັດຖະກອນ

ອີງຕາມຄໍາສັ່ງແນະນໍາຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ໄດ້ອອກແຈ້ງການເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຄໍາສັ່ງຂອງຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໂດຍມີເນື້ອໃນບາງຕອນທີ່ ສໍ າ ຄັນລະບຸໄວ້ວ່າ:ໃຫ້ອົງການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນຖືເອົາວຽກງານການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງເປັນວຽກງານບູລິມະສິດໜຶ່ງໂດຍສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບແຜນການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂະແໜງຂອງຕົນໃຫ້ທັນເວລາ ພາຍຫຼັງສ້າງແຜນແລ້ວໃຫ້ລາຍງານລັດຖະບານ (ກະຊວງພາຍໃນ) ບໍ່ໃຫ້ກາຍ ເດືອນທັນວາ 2021,ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ກໍານົດ ຕໍ າ ແໜ່ງງານຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມກະທັດຮັດ, ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ກົງຈັກ, ຕໍ າ ແໜ່ງງານ ແລະ ຈໍານວນລັດຖະກອນນັບແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ຖື ກ ຕ້ອງຕາມທິດຊີ້ນໍາ, ການສັບຊ້ອນ ພ ະ ນັກງານ-ລັດຖະກອນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມທິດມີຂຶ້ນ-ມີລົງ, ມີອອກ-ມີເຂົ້າ ( ອາດຈະຫມາຍວ່າ ຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ລັດຖະກອນ ແຕ່ມີຄວາມຮູ້ ຫລື ເກັ່ງ ໃຫ້ສັບຊ້ອນເຂົ້າລັດຖະກອນ ເມື່ອມີຜູ້ອອກບຳນານ ) ແລະ ມີການເຄື່ອນຍ້າຍບ່ອນປະ ຈໍ າ ການຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ ຂ າ ດ ປະສົບການແມ່ນໃຫ້ສັບຊ້ອນລົງຮາກຖານ, ຜູ້ມີປະສົບການ ແຕ່ມີຄວາມຮູ້ຈໍາ ກັ ດ ແມ່ນໃຫ້ສັບຊ້ອນໄປຮຽນຕໍ່-ຍົກລະດັບ.ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸກະສຽນຮອດເງື່ອນໄຂພັກຜ່ອນຮັບອຸດໜູນບໍານານແລ້ວໃຫ້ພິຈາລະນາອະນຸມັດໃຫ້ພັກຜ່ອນຕາມ ກົ ດ ໝາຍ.ຜູ້ມີອາຍຸໃກ້ຮອດກະສຽນບໍານານແລ້ວແຕ່ສຸຂະພາບອ່ອນເພຍແມ່ນໃຫ້ພິຈາລະນາອະນຸມັດໃຫ້ຮັບບໍານານຕາມລະບຽບການ, ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີການລະ ເ ມີ ດ ລະບຽບ ກົ ດ ໝາຍແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດມາດ ຕ ະ ການວິໄນຢ່າງເດັດຂາດຕາມ ກົ ດ ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແລະ ອື່ນໆ.