ປະກາດຕາມຫາຄົນຕິດເຊື້ອໂຄວິດດ່ວນດ່ວນ

ວັນທີ 13/6/2021 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊີ່ງຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້

ແລະຂ່າວຫຼ້າສຸດ