ບັນດາລາຍຊື່ສັດນ້ຳສັດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມ

ອ່ານເບິ່ງເລີຍ ບັນດາລາຍຊື່ສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ ປະເພດຫວງ ຫ້ າ ມ ຫຼື ບັນຊີ I ແລະ ປະເພດຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ບັນຊີ II ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 08/ນຍ, ລົງວັນທີ 25 ກຸມພາ 2021 ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາບັນຊີ ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສັດທີ່ທ່ານກຳລັງຈະ ລ່ າ ນັ້ນ ນອນປະເພດໃດ ເຊິ່ງບັນດາລາຍຊື່ລະອຽດດັ່ງຂໍ້ຕົກລົງລຸ່ມນີ້