ເອກະຊົນຂໍຊື້ຮຸ້ນ 51% ຂອງທະນາຄານຄ້າຕ່າງປະເທດລາວຈາກລັດຖະບານ

ບໍລິ ສັ ເອ ກ ະ ຊົ ນ ຂໍຊື້ຫຸ້ນ 51% ຂອງທະນາຄານ ຄ້ າ ຕ່າງປະເທດລາວ ທະນາຄານການ ຄ້ າ ຕ່າງປະເທດລາວຂຶ້ນຊື່ເປັນທະນາຄານອັນດັບຕົ້ນໆ ໃນ ສປປ ລາວທີ່ມີ ລູ ກ ຄ້ າ ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຫລາຍທີ່ສຸດ ແລະມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ ຄົ ນ ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດມາຫລາຍທົດສະ ຕ ະ ວັດ ຂະນະທີ່ຂັ້ນຕອນຈະໄດ້ຮັບອະນຸມັດຫລືເຫັນດີນັ້ນລໍຖ້າເບີ່ງ 30 ພ ະ ຈິກ 2021

ເຊິ່ງເປັນໄລຍະທີ່ຈະຮູ້ ຜົ ນ ເພື່ອນໍາໄປປຶກສາຫລື ພິຈາລະນາ ແລະ ສຶກ ສ າ ຮອບດ້ານ. ການຂາຍຫຸ້ນທະນາຄານໃຫ້ເອ ກ ະ ຊົ ນ ບໍ່ແມ່ນເກີດຂຶ້ນຄັ້ງທໍາອິດ ແຕ່ທະນາຄານສົ່ງເສີມ ກ ະ ສິ ກໍ າ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາກໍໄດ້ ຕົ ກ ລົງຂາຍຫຸ້ນໃຫ້ເອກະ ຊົ ນ ແລ້ວ ຕາມທິດຂອງລັດຖະບານເພື່ອປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດນັ້ນເອງ.

ແຕ່ເຖິງແນວໃດ ເມື່ອທະນາຄານດັ່ງກ່າວຂາຍຫຸ້ນໃຫ້ເອກະ ຊົ ນ ແລ້ວຄຸນນະພາບ,ການບໍລິການອາດຍິ່ງຮັດ ກຸ ມ ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃນການບໍລິຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ປະຢັດ ຄົ ນ, ຄັດ ບຸ ກ ຄະລາ ກ ອ ນ, ມີຜະລິດ ຕ ະ ພັນໃຫມ່, ການເຊື່ອມໂຍງກັບຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງນັກວິເຄາະບໍ່ສາມາດ ຄ າ ດ ຄະເນໄດ້ວ່າລະບົບຈະເດີນໄປທິດທາງໃດ ແລະທີ່ສຳຄັນທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ

ແລະ ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ບໍ່ສາມາດ ຄ າ ດ ເດົາເສດຖະກິດ ໂ ລ ກ ໄດ້, ນັ ກ ລົງທຶນເລິ່ມມີການວາງແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ຕົ ນ ໃຫ້ສາມາດດຳເນີນຢູ່ໄດ້ ເພາະ ໂ ຄ ວິ ດ ບໍ່ຫາຍໄປຈາກສັງ ຄົ ມ ລາວເຮົາ ເຮົາຕ້ອງຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຢູ່ກັບ ມັ ນ ໃຫ້ໄດ້. ເຊິ່ງບໍລິ ສັ ດ ເອກະ ຊົ ນ ທີ່ສະເໜີຂໍຊື້ຫຸ້ນ ແມ່ນບໍລິ ສັ ດ ພູສີ ກຣຸບ ຈຳກັດ ໄດ້ສະເໜີຂໍຊື້ຫຸ້ນ ຂອງທະນາຄານການ ຄ້ າ ຕ່າງປະເທດລາວມະຫາ ຊົ ນ ເປັນຈຳນວນ 51% ທີ່ກະຊວງ ການເງິນຖືຄອງຢູ່.

ອີງຕາມແຈ້ງການ ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ ຂໍຖືເປັນກຽດ ແ ຈ້ ງ ການຊີ້ນຳ ຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ ມາຍັງທ່ານຊາບດັ່ງນີ້: “ເຫັນດີມອບໃຫ້ ກະຊວງການເງິນສົມທົບ ກັບ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າ ການສະເໜີຂອງບໍລິ ສັ ດ ພູສີ ກຣຸບ ຈຳ ກັດ ຂໍຊື້ຮຸ້ນຈຳນວນ 51% ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນ ທີ່ກະຊວງການ ເ ງິ ນ ຖືຄອງຢູ່ໃນທະນາຄານການ ຄ້ າ ຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ

ທີ່ຈະຫັນບັນດາລັດ ວິສາຫະກິດ ໃຫ້ເອກະຊົນມີສ່ວນ ຮ່ ວ ມ ໃນການບໍລິຫານ. ພ້ອມນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ສຶກ ສ າ ຕາມບົດຮຽນທີ່ໄດ້ປະຕິບັດກັບ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິ ກ ຳ , ຈາກນັ້ນ ລາຍງານຄືນທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ ກ່ອນວັນທີ 30 ພ ະ ຈິກ 2021 ” ສະຫລຸບໄດ້ແມ່ນຍັງຢູ່ຂັ້ນຕອນການສະເໝີຢູ່ ຖ້າຫາກເກີດຂື້ນກໍ່ສະແດງວ່າທະນາຄານທຸລະກິດໃນລາວຈະບໍ່ມີທະນາຄານໃດທີ່ລັດຖືຫຸ້ນເກີນ 50% (ຍົກເວັ້ນທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເປັນທະນາຄານສະເພາະກິດ)